Diplomamunka/szakdolgozat keményfedeles példányban való leadása szükséges a Közigazgatási Jogi Tanszéken!

Ajánlott szakdolgozat, diplomamunka témakörök:

Az alábbi témakörök csupán javaslatok, a konkretizált témát a konzelenssel közösen kell kialakítani.
Az ajánlottól eltérő téma esetén kötelező az előzetes konzultáció!

Varga Zs. András:

 • A közigazgatás alkotmányos meghatározottsága
 • Közigazgatási reformok
 • Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program
 • Az ügyészség közérdekvédelmi tevékenysége
 • Önálló szabályozó szervek
 • Az ügyészségi, bírósági igazgatás
 • A közigazgatás kontrolleszközei
 • Az ombudsman, mint a közigazgatás kontrollja
 • Irányítási jogkörök típusai a közigazgatásban
 • Megyék, járások
 • Önkormányzatok
 • Európai közigazgatási eljárásjog

Gerencsér Balázs:

 • EU és a tagállami közigazgatás kapcsolata
 • Nemzetközi szervezetek közigazgatással kapcsolatos tevékenysége
 • Oktatáshoz való jog mint alapjog érvényesülése
 • Az oktatás-igazgatás aktuális kérdései, oktatáshoz való hozzáférés
 • Nyelvi jogok, nyelvhasználat, nyelvjogi szabályozás
 • Kisebbségi jog, kisebbségi autonómia
 • Szervezeti jog, autonóm státusz, atipikus szervezetek
 • Nemzetközi szervek és a közigazgatás-fejlesztés
 • Vízügyi igazgatás
 • Nyilvántartások
 • Adatkezelés, adatpolitika a közigazgatásban

Balogh-Békesi Nóra:

 • Az önkormányzatok törvényességi kontrollja a rendszerváltozástól napjainkig
 • Az önkormányzatok törvényességi felügyelete a gyakorlatban
 • A közigazgatási bíráskodás kérdései Magyarországon
 • Hatósági szerződések a közigazgatási jogban
 • Az Európai Közigazgatási Tér és összefüggései

Christián László:

 • Rendészet, rendvédelem
 • Közbiztonság-magánbiztonság
 • Önkormányzati rendészet
 • Adó- és vámigazgatás
 • NAV
 • Kiberbiztonság
 • A csendőrség, mint speciális rendészeti szerv
 • Közösségi rendészet

Patyi Gergely:

 • Bizonyítás lefolytatása hatósági eljárásokban
 • A jogorvoslatok rendszere
 • Közigazgatási és munkaügyi bíróság
 • Ügyvédi kamara
 • Köztestületek
 • Közbeszerzések
 • Önkormányzatok
 • Közszolgáltatások
 • Külföldi határozat végrehajtása, magyar határozat végrehajtása külföldön
 • Harmadik személyek irat-betekintési joga, a bárki által hozzáférhető iratok
 • A pénzintézetnél kezelt összegre vezetett végrehajtás
 • A felügyeleti eljárás

Hajas Barnabás:

 • Közlekedési hatósági eljárások
 • Közlekedési igazgatási eljárások
 • Katasztrófavédelem és katasztrófavédelmi igazgatás
 • Az ombudsman, mint a közszolgáltatók kontrollja
 • „Állatos" rendőri egységek alkalmazásának kérdései
 • Iratokba való betekintés

Mikó Zoltán:

 • A KAP tagállami végrehajtásának intézményi és eljárási rendje
 • A nemzeti birtokpolitika érvényesítését szolgáló közigazgatási eszközök
 • Az agrár köztestületek közigazgatási feladatai
 • A mezőgazdaságban előforduló rendkívüli helyzetek kezelésének sajátos szabályozási rendje
 • Közigazgatási szankciók az agrárigazgatás területén

Oláh József:

 • Köztestületek hatósági eljárásainak tapasztalatai
 • A harmonizált nemzetközi és európai szabványok jogi jellege és alkalmazásuk az ágazati igazgatásban
 • A megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatos hatósági eljárások
 • „Elfelejtett hatósági eljárások"
 • Eljárás szünetelésének elvi lehetősége és szabályozásának lehetséges módjai a hatósági eljárásban
 • Jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jog értelmezése és korlátai a hatósági eljárásban
 • A Ket. jogutódlási szabályainak értelmezése

Sántha György:

 • Közigazgatás-fejlesztés
 • Adatgazdálkodás, adat-policy
 • Közmenedzsment
 • Szervezetirányítás
 • Szervezetfejlesztés
 • e-Közigazgatás

Berkes Lilla:

 • Menekültügyi igazgatás
 • Idegenrendészet
 • Hatósági nyilvántartások
 • Állampolgársági igazgatás
 • Ipari igazgatás
 • Az alapvető jogok védelme a közigazgatásban
 • A közterület használat jogi megítélésének kettősége, figyelemmel az alkotmánybírósági és a kúriai döntésekre

Péter-Delbó Márta:

 • Helyi önkormányzatok
 • Járások
 • A fővárosi és megyei kormányhivatalok
 • Hatósági ügyek

Jakab Hajnalka:

 • Gyermekvédelem, gyámügyi igazgatás
 • Ügyészi részvétel a gyermekvédelemben
 • A gyermekvédelmi intézmény-/eszközrendszer és annak működése
 • A gyermekvédelmi jelzőrendszer aktuális kérdései
 • A gyermekvédelmi jog szabályozásának áttekintése
 • A gyermekjogok tartalma, érvényesülése és védelme
 • A Biztos Kezdet Gyerekházak

Nagy Attila:

 • A közigazgatási rendszer felépítése, átalakítása
 • A közigazgatás és az Alkotmánybíróság
 • A közigazgatás és az önkormányzatok
 • A központi közigazgatás

Sabjanics István:

 • Rendvédelem és rendészet
 • Honvédelem
 • Biztonságpolitika
 • Különleges jogrend
 • Adatvédelem
 • Jogállamiság
 • Terrorizmus
 • Nemzetbiztonság

Varga Ádám:

 • Az önkormányzati jogalkotás sajátosságai
 • Az önkormányzati jogalkotás hibái
 • Az önkormányzatok felett gyakorolt törvényességi kontroll új eszközei
 • A közigazgatás, mint közjogi bitorló eszköz a helyi önkormányzatok és a megyei kormányhivatalok kapcsolatában
 • A polgármester szerepe a helyi önkormányzat működésében
 • Helyi önkormányzatok Európában
 • Centralizált és decentralizált feladatok a területi közigazgatásban
 • Ügyészségi igazgatás
 • Az alapelvek a közigazgatási hatósági eljárásban
 • A közigazgatási bírság szerepe és alkotmányos követelményei, különös tekintettel a helyszíni bírságra

 

A fentieken túl, bármely téma választható, az érintett oktatóval való előzetes megbeszélés alapján.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a szakdolgozat, illetve a diplomamunka készítése során a hallgató köteles legalább 3 alkalommal felkeresni konzulensét, konzultáció céljából.

Az évfolyamdolgozatokra és a szakdolgozatokra egyebekben a Kar Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata az irányadó.