A Nemzetközi Magánjogi Tanszék 1998 óta folytatja a Karon a nemzetközi magánjog, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga és a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás oktatását.

A nemzetközi magánjog tárgy keretében a hallgatók egy szemeszteren keresztül a lényeges nemzetközi elemmel rendelkező magánjogi viszonyokra valamely nemzeti jog alkalmazását rendelő sajátos és összetett szabályrendszer, az úgynevezett nemzetközi kollíziós jog történetével, elméletével, magyar-, nemzetközi- és európai uniós jogforrásaival, a jogág sajátos funkciójából eredő, az anyagi jogban ismeretlen jogintézményeivel, azok jogalkalmazási gyakorlatával ismerkednek meg.

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga – szintén egy szemeszterben – a nemzetközi gazdasági forgalom nemzetközi közjogi kereteivel, jogforrásaival, az annak alakításában részt vevő nemzetközi szervezetekkel, továbbá a nemzetközi gazdasági forgalom magánjogi jogviszonyaiban kulcsszerepet játszó szerződéstípusok szabályaival és az ennek a jogterületnek az egységesítése körében elért legfontosabb eredményekkel ismerteti meg a hallgatókat.

A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás, amelyet Magyarországon egyedülállóan önálló tárgyként egy teljes szemeszterben oktat a tanszék, a nemzetközi kereskedelmi jogviták rendezésének a nemzetközi gazdasági életben egyre meghatározóbb szerepet játszó vitarendezési mechanizmusának elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a jogterület nemzetközi egységesítésének folyamatával, a legfontosabb egyezményekkel és mintatörvényekkel, valamint a magyar szabályozással és a választottbírósági gyakorlattal foglakozik.

 A nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok c. tárgyak oktatásában az előadásokon kívül a jogász szakos hallgatók gyakorlati órákon mélyíthetik el ismereteiket.

A tanszék több szabadon választható tárgyat is meghirdet.

A Nemzetközi Magánjogi Tanszék oktatói az oktatási feladatokon kívül rendszeres tudományos kutatásokat folytatnak. Ezek nagyobb része a TÁMOP Magánjogi Kutatócsoport kutatási projekt kereteibe illeszkedik, kisebb része egyéni kutatás, amelyek azonban részben szintén nemzetközi kutatási projektekhez kapcsolódnak.