1. Az Intézet létrejötte és felépítése

Az 1995-ben létesült Kánonjogi Intézet a PPKE Jog- és Államtudományi Karának oktatási szervezeti egysége, egyben a Kánonjogi Posztgraduális Intézet része is. Az utóbbi fakultásjogú karközi egység szentszéki jóváhagyású Statútuma szerint „az Intézetben [KJPI] legalább öt tanszék van, melyek közül egy a Hittudományi Karhoz, a másik négy pedig a Jog- és Államtudományi Karhoz tartozik, annak Kánonjogi Intézete keretében”.

  1. Az Intézet tanszékei és oktatási tevékenysége

A JÁK Kánonjogi Intézete négy egyházjogi tanszéket foglal magába: Alkotmányjogi Tanszék, Közigazgatási Tanszék, Dologi- és Szentségi Jogi Tanszék, Eljárásjogi Tanszék. Az Intézet irányítását a KJPI mindenkori elnöke látja el. Az említett tanszékek –a Posztgraduális Intézet keretében folyó kánonjogi doktorképzés mellett– a Jog- és Államtudományi Kar oktatási tevékenységében is közreműködnek. Egyetemünk katolikus jellegéből adódóan teológiai és kánonjogi alapismeretek közvetítése révén járulnak hozzá az intézmény rendeltetésszerű működésének elősegítéséhez.

  1. A kánonjog szerepe a jogászképzésben

A civil jogász eligazodását segíti, ha a jog tisztán belső legitimációjára építő pozitivista megközelítésen túl a magasabb princípiumok szerint rendeződő szakrális szemléletmód logikáját is ismeri és érti. A jog ha csak pusztán önmagában keresi végső igazolását, óhatatlanul relativizmusba torkollik, sőt manipulatív ideológiák csapdájába kerülhet. E negatív behatásokkal szemben a keresztény antropológia alapvetései adhatnak biztos támpontot. A kánonjogi ismeretek emellett az állami és egyházi jogrend kapcsolatának pontosabb megértését is segítik.