A tanszék a büntetőjog általános részét a II. évfolyamon, különös részét a III. évfolyamon tanítja.
 Az oktatás felöleli az európai és a hazai büntető jogtudomány történetét, a nemzeti kodifikáció fejlődését és elsősorban a hatályos joganyagot. Így magában foglalja a tételes jog elemzésén túlmenően a szakirodalom, az alkotmánybírósági határozatok, a Kúria jogegységi határozatainak ismertetését is. Nyomon kíséri azokat a jogpolitikai igényeket, amelyek a jövő büntetőjogát alakítják. Az oktatás az elméletek közlésén felül kiterjed a jogeset-megoldásokra is azzal az igénnyel, hogy a hallgató - tanulmányai befejezése után - az igazságszolgáltatás bármely területén büntetőjogászként színvonalasan tudjon dolgozni. Nagy súllyal szerepel az általános részi tananyagban a bűncselekmény fogalma és az elkövetők, a büntetőjogi felelősségre vonás akadályai, a szankciók, a büntetés kiszabása és a rehabilitáció, míg a különös részi tananyag valamennyi tényállást, így az új rendelkezéseket is átfogóan elemzi.
 
A büntető eljárási jog két féléves oktatása során a tanszék a jogág fő csomópontjainak bemutatását, történeti és összehasonlító elemzését, az egyes intézmények elvi megalapozását és gyakorlati működésének felvázolását tartja feladatának, alapos kitekintéssel az európai gyakorlatra is. Az eljárás vádelőkészítési és bírósági szakának megismeréséhez a hallgatók a mindennapok jogalkalmazói munkájába történő betekintéssel is segítséget kapnak.
 
A bűnözés okainak, a megelőzés érdekében szükséges intézkedéseknek a bemutatását segíti elő a tanszék a kriminológia egy féléven át megvalósuló oktatásával. Jelentősége annak az igénynek az erősödésével nő, amely szerint a bűnüldözésnek lépést kell tartania a mind súlyosabbá váló és struktúrájában is átalakuló bűnözéssel.
 
A kriminalisztika oktatásának szerepét a más tudományágak állandó fejlődésének, új eredményeinek a bűnüldözés szolgálatába állításával lehet jellemezni. A hallgatók e féléves tantárgy keretében megismerkednek az egyes taktikai, technikai és metodikai módszerek, eszközök lényegével, legfontosabb sajátosságaival.
Frissítve: 2023. 07. 18.