Az itt szereplő témák évfolyamdolgozatként, szakdolgozatként / diplomamunkaként, vagy akár TDK dolgozatként is kidolgozhatók. A lista csak egy ajánlat, a feltüntetett témákon kívül más is választható, ilyenkor azonban feltétlenül szükséges az előzetes egyeztetés a választott oktatóval.

Amennyiben valakinek tetszik egy adott téma, érdemes előzetesen felvenni a kapcsolatot a téma illetékes konzulensével, hogy a téma pontosan tartalma, a dolgozat későbbi irányvonala egyeztethető legyen, mivel minden egyes téma számtalan kidolgozási lehetőséget kínál.

A formai és tartalmi követelmények tekintetében az évfolyamdolgozatokra vonatkozó központi szabályokat tekintjük irányadónak.

 

Dr. El Beheiri Nadja:

 • Theodor Mommsen és a római közjog
 • A censor és a regimen morum
 • A iustitia mint erény
 • A ius mint ars boni et aequi
 • A portio mulieris problémája
 • Wolfgang Waldstein és a természetjogi gondolkodás
 • Egy pápai beszéd természetjogi vonatkozásai ("A jogállam alapjai" - XVI. Benedek pápa beszéde a Német Szövetségi Gyűlés [Bundestag] előtt. Berlin, 2011. szeptember 22.)

 

Dr. Andrási Dorottya:

 • Általános felelősségtan (elhatárolási problémák jogesetek elemzésével, pl.súlyos gondatlanság és szándékosság)
 • Jogügyletek érvényessége és hatálya
 • A szerződések közös szabályai
 • A favor testamenti elve, érvényesülési köre az öröklési jogban
 • Osztályrabocsátás példákkal egykor és ma
 • Örökség és hagyomány - az egyetemes és a különös jogudódlás viszonya
 • Hatalmi viszonyok a családban Rómában és ma
 • A gyermekek jogállása és védelmük szabályozása

 

Dr. Erdődy János:

 • A rerum natura fogalma és eszmetörténeti háttere az ókorban
 • Naturalis ratio és rerum natura
 • A jogi gondolkodás módszerei és mechanizmusai a római jogban
 • Dolog és dologi jog az ókori Rómában
 • A "helyettesíthető" dolgok problémája
 • A res incorporalis fogalomtörténete
 • A pecunia kifejezés használata és jelentései