A Kar vezető testülete a Kari Tanács, ennek funkcióját a fakultási jogú Kánonjogi Posztgraduális Intézet esetében az Intézeti Tanács látja el.

A Kari Tanács tagjainak létszáma legfeljebb húsz fő, szavazati joggal csak a tagok rendelkeznek.

 

A Kari Tanács tagjai:

a) a gazdasági igazgató,

b) a Karral teljes munkaidejű munkaviszonyban álló oktatók közül, a Karral munkaviszonyban álló oktatók által választott öt tag,

c) a Dékán javaslatára a Kar Dékánhelyettesei, intézetvezetői vagy más egyetemi tanárai közül a Rektor által kinevezett legfeljebb tizenegy tag,

d) a Kari Hallgatói Önkormányzat egy képviselője,

e) a Kar nem oktató munkavállalói által saját körükből választott egy fő.

 

A Kari Tanács hatáskörébe tartozik:

a) a Kar szabályzatainak elkészíttetése, elfogadása és annak az Egyetem Statutumában meghatározott esetekben Rektorhoz történő felterjesztésére indítványtétel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyása végett,

b) javaslattétel a Karon belüli szervezeti egység létesítésére, felosztására, összevonására vagy megszüntetésére,

c) a tantervek jóváhagyása,

d) a Kar költségvetésének és mérlegbeszámolójának elkészíttetése és véleményezése,

e) a Dékán megválasztása és javaslattétel a Dékán személyére a Rektor útján a Nagykancellárhoz,

f) véleménynyilvánítás a dékánhelyettesi, kari gazdasági igazgatói, intézet-, illetve tanszékvezetői, valamint az egyetemi tanári, egyetemi docensi kinevezés előtt,

g) véleménynyilvánítás az egyetemi magántanári cím odaítéléséről, a "Professor Emeritus" cím adományozásáról,

h) állásfoglalás azokban az egyéb ügyekben, amelyeket szabályzat vagy a Dékán a Kari Tanács hatáskörébe utal,

i) javaslattétel a Rektorhoz, az Egyetemi Tanácshoz az Egyetemet vagy a Kart érintő bármely ügyben.

 

A Kari Tanács összetétele:

Dr. Aczél-Partos Adrienn könyvtárvezető

Prof. Dr. Bándi Gyula egyetemi tanár

Prof. Dr. Belovics Ervin egyetemi tanár

Prof. Dr. El Beheiri Nadja egyetemi tanár

Dr. Erdődy János egyetemi docens

Dr. Gyeney Laura egyetemi docens

Prof. Dr. Gyulavári Tamás egyetemi tanár

Prof. Dr. Harsági Viktória egyetemi tanár

Dr. Horváth E. Írisz egyetemi docens, gazdasági igazgató

Dr. habil. Katona Klára egyetemi docens

Dr. habil. Komáromi László  egyetemi docens, dékán

Dr. Molnár Sarolta adjuntus

Dr. Pogácsás Anett egyetemi docens

Dr. Pünkösty András adjunktus

Prof. Dr. Schanda Balázs egyetemi tanár

Prof. Dr. Szabó István egyetemi tanár, prodékán

Prof. Dr. Szabó Péter egyetemi tanár

Urbán István kari HÖK elnök

Prof. Dr. Varga Zs. András egyetemi tanár

Dr. Völgyesi Levente egyetemi docens, tanulmányi dékánhelyettes

 

Póttagok:

Dr. Halász Zsolt egyetemi docens

Dr. Suri Noémi adjunktus

Kuslits Béláné csoportvezető