Erasmus+ -Erasmus szakmai gyakorlat 2023/2024

A pályázattípus célja

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

A pályázásra jogosultak köre

 • A PPKE-JÁK beiratkozott hallgatói
 • Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (az utazás félévében is)
 • Frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük (=államvizsga után) utáni évben is. Ebben az esetben a pályázatot a végzésük évében kell
  benyújtaniuk, az elnyert szakmai gyakorlatot pedig a végzésük utáni évben kell elvégezniük.
 • Legalább középfokú nyelvtudással bírók a fogadóintézmény által meghatározott nyelven
 • az Erasmus+ programban részt vevő ország állampolgára vagy Magyarországon letelepedési/tartózkodási engedéllyel rendelkező személy. FIGYELEM! A pályázó nem utazhat saját állampolgárságával megegyező vagy állandó lakhelye szerinti országba
 • Jelentkezhetnek azok is, akik korábban már részesültek Erasmus tanulmányi vagy szakmai gyakorlati ösztöndíjban, de prioritást élveznek azok, akik még nem vettek részt Erasmus mobilitási programban. FIGYELEM! A kétféle mobilitási típus együttes időtartama tanulmányi szintenként (BA, MA, PhD) nem haladhatja meg a 12 hónapot, osztatlan képzés esetén a 24 hónapot
 • A következő minimális és maximális kreditszámmal rendelkezőhallgatók pályázhatnak:

a) BA szakon: min. 50 kredit,
b) MA szakon: min. 15 kredit (ha a pályázó a Karon végzett BA szakostanulmányait megszakítás nélkül MA szakon folytatja, a minimális kredithatártól el lehet térni)
c) osztatlan jogász MA szakon: min. 80 kredit 

A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország).

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.

A támogatás mértéke

Fogadó ország

Ösztöndíj havi rátája

 

 

Magas megélhetési költségű országok:

Ausztria
Belgium
Ciprus
Dánia
Finnország
Írország
Izland
Lichtenstein
Luxemburg
Norvégia
Svédország
Németország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Olaszország
Hollandia
Málta
Portugália

750 euró / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok:

Bulgária
Csehország
Észak-Macedónia
Észtország
Horvátország
Litvánia
Lettország
Lengyelország
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Szerbia
Macedónia
Törökország

690 euró / hó

Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak 

 +250 euró/hó

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatására pályázhatnak. Ennek kiírása a pályázatok elbírálása után esedékes a nyertes pályázók részére.

A szakmai gyakorlat hossza minimum 2, maximum 4 hónap lehet és 2023. szeptember 1. és 2024. szeptember 30. között kell megvalósulnia.

A szakmai gyakorlat helye lehet vállalkozás, képző intézmény, kutatóközpont és egyéb szervezet. A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek:

Európai Uniós intézmények

EU-s programokkal foglalkozó szervezetek

 • A fogadóintézményt a hallgatónak saját magának kell megkeresnie önállóan. További segítség a következő linkeken:

 http://studentplacement.tpf.hu/
 http://europlacement.com/
 http://www.uni-muenster.de/CareerService/infopool/links/irun_links.html
 http://erasmusintern.org/

 • A nyertes hallgatók nyelvi kompetenciája felmérésre kerül az Európai Bizottság által előírt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).

 

A pályázati anyag részei:

A teljes pályázat online, a Mobility Online felületén zajlik

(regisztrációs link: https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BUDAPES12&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMP-103&sprache=en ), melyhez az alábbi dokumentumok feltöltése kötelező:

a fogadó cég/intézmény által megküldött fogadólevél (eredeti vagy szkennelt);

egy gépelt oldal terjedelmű motivációs levél magyarul és a szakmai gyakorlat nyelvén, amely tartalmazza a külföldi út tervezett szakmai programját. Kérjük, hogy a motivációs levél mindenképpen térjen ki az alábbi pontokra:
Mi a program szakmai jelentősége a pályázó számára?
Miért érdemes a választott országban és intézményben teljesíteni az adott szakmai programot?
Milyen szakmai és karrierbeli következményekkel és hatásokkal jár a pályázó számára a program teljesítése?

kumulált átlag a Neptunból;

nyelvtudást igazoló okirat másolata (nyelvvizsga bizonyítvány, nyelviskolai- vagy PPKE tanszéki igazolás, érettségi bizonyítványban lévő nyelvvizsga bizonyítvány stb.);

nem magyar állampolgárságú pályázó esetében tartózkodási engedély másolata;

egyéb dokumentumok:

kari közéleti tevékenységről szóló igazolás (Erasmus (fő)tutor, tutor, Gradus ad Facultatem, HÖK, demonstrátor...)

igazolás egyéb szakmai tevékenységekről

tanulmányi verseny(ek) eredménye.

 

Az értékelés szempontjai:

Célunk, hogy külföldi szakmai gyakorlati lehetőséggel azokat a hallgatókat támogassuk, akik a mobilitási időszak alatt szerzett tapasztalatokat a legjobban fel tudják használni az itthoni munkaerőpiacon való elhelyezkedésük során.
A pályázatok bírálata a Nemzeti Iroda irányelvei alapján történik. Az elbíráláskor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

 • tanulmányi eredmény,
 • nyelvismeret,
 • motivációs levél,
 • tudományos és szakmai tevékenység,
 • tutori munka,
 • egyetemi közéleti tevékenység,
 • TDK, ill. OTDK helyezés,
 • egyéb tanulmányi verseny(ek)en szerzett helyezés,
 • idegen nyelven teljesített kurzusok,
 • vendégelőadók óráin való részvétel.

FIGYELEM! Felsőbb éves hallgatók és azok, akik nem vettek még részt Erasmus mobilitási programban az elbírálás folyamán előnyt élveznek.

Megjegyzések:

 • Csak a hiánytalanul benyújtott, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot bíráljuk el.
 • A hallgató tanulmányi programjához nem illeszkedő kutatási tevékenység nem támogatható.
 • A támogatásról a kari Erasmus Bizottság dönt.
 • Frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük (=államvizsga után) utáni évben is. Ebben az esetben a pályázatot a végzésük évében kell benyújtaniuk.

 

Beszámolók: