Szerkesztette:

CSINK Lóránt – SCHANDA Balázs –VARGA Zs. András

 

Budapest, Pázmány Press, 2020. 1212. o. 

ISBN 978-963-308-382-6
ISBN 978-963-308-388-8 (online, pdf)

 

Kézikönyvünk célja, hogy tudományos igényű, átfogó áttekintést adjon a magyar alkotmányjogról, önálló fejezetekben dolgozva fel az alkotmányjog témaköreinek jelentős részét. Célunk egy olyan, egységes szemléletű és szerkezetű, áttekinthető munka megalkotása, mely a közjogi tanulmányok mértékadó forrásává válhat.

Kiindulópontunk a magyar alkotmányosság. A mindenkor hatályos alkotmány – jelen esetben az Alaptörvény – a nemzeti alkotmányosság egy fontos sarokköve, az alkotmányértelmezés nem oldódhat el teljesen az alapul szolgáló normától. A nemzeti sajátosságok mellett nem hagyható figyelmen kívül, hogy Magyarország nem sziget: az Európai Unió és a tágabb nemzetközi közösség alkotmányos folyamatai nem csupán érintik, hanem annak szükségszerű részese. A kutatás elvi alapja, hogy történelmi hagyományaik és a jelenkori folyamatok együttes figyelembevétele nyújt segítséget az egyes intézmények, szabályozások elemzéséhez és megértéséhez.

Impresszum

Részletes tartalomjegyzék megtekinthető itt.

A kötet fejezeteit a fejezetcímre kattintva érheti el:

Előszó

I. Alapvetés

1. Alkotmány és alkotmányjog
Schanda Balázs – Varga Zs. András

2. Az ősi alkotmány
Történeti előzmények
Szabó István

3. Magyarország Alaptörvénye
Csink Lóránt – Fröhlich Johanna

II. Magyarország nem sziget

1. A magyar alkotmányjog az Európai Unióban
Gyeney Laura – Szabó Marcel

2. A nemzetközi jog és a belső jog kapcsolata
Ádány Tamás

III. A magyar alkotmányjog alapvető elvei

1. A szuverenitás gyakorlásának nemzetközi jogi keretei
Ádány Tamás

2. Magyarország szuverenitása
Varga Zs. András

3. Demokrácia
Komáromi László

4. Jogállamiság
Varga Zs. András

5. Hatalmi ágak elválasztása
Csink Lóránt

IV. Alapjogok

1. Emberi élet és méltóság
Frivaldszky János

2. Az emberi méltóság védelme
Zakariás Kinga

3. A véleménynyilvánítás szabadsága
Koltay András

4. A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsága
Schanda Balázs

5. Egyenlőség
Berkes Lilla

V. Közösségek

1. Nép és nemzet, nyelv, állampolgárság
Gerencsér Balázs – Varga Zs. András – Wetzel Tamás

2. Házasság és család az alkotmányjogban
Schanda Balázs

3. Vallási közösségek
Schanda Balázs

4. A politikai pártok
Smuk Péter

5. Köztestületek az alkotmányjogban
Patyi Gergely

VI. A választási rendszer
Kurunczi Gábor – Szabó István

VII. Az államszervezet alapvető kérdései

1. A magyar parlament a hatalommegosztás rendszerében
Pócza Kálmán

2. A jogforrási rendszer
Jakab András

3. Az alapjogvédelem intézményrendszere
Varga Zs. András – Csink Lóránt

VIII. A gazdasági alkotmányosság alapjai
Klicsu László

IX. A helyi önkormányzás
Varga Ádám – Szabó István

X. Alkotmányvédelem – Különleges jogrend
Jakab András – Till Szabolcs

XI. Államcélok

1. Az állam kulturális elköteleződése
Tahyné Kovács Ágnes

2. Történelem, kultúra, azonosság
Elméleti és történeti megfontolások az állam kulturális azonosságáról
Könczöl Miklós

3. Az állam szociális elkötelezettsége
Balogh Zsolt – Balogh-Békesi Nóra

4. Az állam elkötelezettsége a jövő nemzedékek iránt
Bándi Gyula

Szerzőink

Tárgymutató