Katolikus egyetem – mit jelent?

A katolikus egyetem olyan, az egyházi hatóság által alapított és elismert egyetem, amely oktató-nevelő és kutató tevékenységét intézményes elkötelezettség alapján a katolikus hit szellemében végzi. Tiszteletben tartja az egyes tudományok önállóságát, ugyanakkor az azok által feltárt valóságra a katolikus keresztény világnézet alapján reflektál. Ilyen módon a katolikus egyetem a hit és az értelem dialógusának helyszíne.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem nem várja el egyetlen hallgatójától sem, hogy azonosuljon a katolikus, keresztény tanítással. Nincsenek kötelező „vallásgyakorlatok”. Az elvárás csak annyi, hogy akikkel hallgatóként kapcsolatba kerülünk, tartsák tiszteletben egyetemi és kari közösségünk sajátos identitását, katolikus keresztény értékrendjét. Egyetemünk katolikus jellege meghívás is mindazok számára, akik más világnézeti alapon állnak: meghívjuk őket az igazság közös keresésére, miközben sajátos szempontból tekintünk az emberi egyénre és közösségre.

A Jog- és Államtudományi Karon például úgy tekintünk az emberre, mint Isten által a saját képmására teremtett, szeretett és megváltott személyre, akinek ebből fakad az ő elvonhatatlan méltósága. S azt keressük a társadalmi normák, különösen a jogi normák világában, hogy miként tudunk ezek segítségével olyan igazságos, méltányos, kiszámítható, békés és célszerű feltételeket teremteni, hogy abban egyén és közösség ki tudja bontakoztatni a maga sajátos értékeit, a testi, szellemi és lelki dimenziójában egyaránt.

A meghívás természetesen szól minden fakultatív közösségi eseményre is, amely vallásos identitásunkból fakad vagy kifejezi azt. További információk kari lelkészségünk honlapján olvashatók. VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak – mi az?

Az igazságügyi igazgatási alapképzési szak egy hat féléves, felsőfokú képzés, amely igazságügyi szervező szakképzettséget ad. Az igazságügyi szervezők gyakorlati irányultságú szakemberek, akik elsősorban az igazságügyi döntéshozatali eljárásokban látnak el különböző feladatokat, közreműködnek döntések előkészítésében és végrehajtásában. Fontos szerepet töltenek be a bírósági, ügyészségi, ügyvédi, de akár közjegyzői vagy államigazgatási ügyviteli folyamatokban. Gyakran jogászok munkáját segítik a releváns joganyag felderítésével, az ügyfelekkel való kapcsolattartással, az iratok előkészítésével, az összetettebb projektek adminisztratív menedzselésével és az informatikai alkalmazások kezelésével. A igazságügyi szervezők mélyebb hivatása az, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak a társadalmi béke megóvásához, a konfliktusok feloldásához, a viták rendezéséhez és így egy olyan békés rend fenntartásához, amelyben egyén és közösség ki tudja bontakoztatni a maga sajátos értékeit. VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ

Mire megyek az igazságügyi igazgatási alapszakos diplomámmal?

Ez elsősorban Öntől függ, de néhány támpontot azért adhatunk. A diplomás pályakövető rendszer egy korábbi felmérése alapján készült szakmatérkép szerint az igazságügyi szervezők legnagyobb arányban bírósági, igazságügyi vagy végrehajtási ügyintézők, bírósági tisztviselők lesznek, de vannak közöttük olyanok is, akik a közigazgatás különböző területein, a szociális igazgatásban, az ingatlan-nyilvántartásban vagy az adóigazgatásban helyezkedtek el. Egy későbbi felmérés* szerint az e szakon végzetteknek csak szűk fele szolgál a közszférában, valamivel többen a magánszférában helyezkedtek el, s vannak olyanok is, akik a nonprofit szektorban dolgoznak. A végzést követően jellemzően másfél-két hónapon belül munkába álltak. Mindebből összességében az tűnik ki, hogy az igazságügyi igazgatási alapképzési szak egy széles megalapozottságú szakképesítést ad, amely jól konvertálható nemcsak az igazságszolgáltatás szervezetében, hanem a szélesebb értelemben vett közigazgatásban és a magánszférában is.

* Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése 2023, 2020/2021. tanévben igazságügyi igazgatási alapszakon abszolutóriumot szerzettek adatai. Forrás: diplomantul.hu. VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ

Nem fogja elvenni a munkámat a mesterséges intelligencia?

Akárcsak egykor a gépek, majd később a számítógép és a digitális forradalom, a mesterséges intelligencia sem elvenni fogja az igazságügyi vagy igazgatási területen dolgozók munkáját, hanem segíteni fogja és értelemszerűen át is alakítani. Egyes mesterségesintelligencia-alkalmazások képesek arra, hogy hosszabb szövegeket elemezve kiemeljék a lényeget, rendszerezzék a digitalizált iratokat, meghatározott paraméterek szerint szöveges tartalmakat, például szerződés- vagy határozattervezeteket készítsenek, egyszerűbb kérdésekben felvilágosításokat adjanak vagy a partnerekkel időpontot egyeztessenek. Ettől az ember munkája nem válik fölöslegessé. A gépi feladatellátást irányítani kell, a szoftveres megoldások eredményeit ellenőrizni és javítani vagy finomhangolni szükséges. Nem szűnik meg az emberi kreativitás, empátia, emberismeret jelentősége sem, amelyre nagy szükség van az említett szakterületeken. VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ

Nekem való-e?

Azoknak szoktuk ajánlani az igazságügyi igazgatási alapképzési szakot, akik érdeklődnek a jogi, igazságügyi, igazgatási szakterületek iránt. Azoknak is jó választás lehet, akiknek érdeklődése még nem kiforrott, de humán beállítottságúak, feltéve, hogy nem akarnak jogász szakra menni. A tapasztalat azonban az, hogy a reál irányultság is hasznos lehet az igazságügyi szervező szakképzettséggel betölthető munkaköröknél. Néhány olyan kompetencia, amely segítheti az embert ezen a pályán az eredményes feladatellátásban:

Jó szervező és rendszerező képesség: Aki átlátja az eljárási, ügyviteli folyamatokat, képes azokat kézben tartani, s lépésről lépésre tovább vinni, az fontos kompetenciával rendelkezik e hivatás gyakorlása szempontjából. Sok múlik azon a képességen is, hogy az eljárások alapját képező dokumentációban az ember rendet tartson; ha úgy tetszik, rendszerben lássa mindazt, amivel dolgozik.

Logikus gondolkodás: Az igazságügyi, igazgatási eljárások logikus rend szerint épülnek föl. Ugyanez igaz arra a normarendszerre is, amelyet az ilyen eljárásokban alkalmaznak. Aki átlátja az alapfogalmak, az egyes jogintézmények, eljárási lépcsők lényegét és felismeri azok kapcsolatát, belső logikáját, az könnyebben jut logikus következtetésekre is, e képesség birtokában pedig hatékonyabban látja el feladatát.

Emberközpontúság: Az eljárás, az ügyvitel nem merül ki az iratokkal, digitális dokumentumokkal való foglalkozásban. Mindezek mögött ott van az ember, az egyén, akinek problémájára megoldást keresünk. Ezért nagy segítség lehet a munka során, ha valaki képes az ügyfélben, a peres félben, a terheltben, stb. nemcsak az eljárás alanyát, hanem a személyt is meglátni.

Igazságérzet: A emberi egymás mellett élésből fakadó ügyek, eljárások, igazgatási folyamatok természetszerűleg kapcsolatban állnak az igazságossággal: a jogrendtől elvárjuk, hogy igazságos megoldásokat kínáljon a különböző élethelyzetekre. Aki érzékenyen reagál az igazságtalanságokra és az ösztönös igazságérzetét továbbfejlesztve alaposan, józanul és körültekintően keresi is az igazságos megoldást és törekszik annak megvalósítására, az fontos eszközzel rendelkezik az igazságügyi szervezői hivatás ellátásához.

Kommunikációs készség: Összefügg e hivatás emberközpontúságával, hogy az eljárások szereplőivel kommunikálni szükséges. Aki szóban, írásban jó kommunikációs képességgel rendelkezik, az jobban tud kapcsolatot teremteni az érintettekkel, hatékonyabban gyűjti össze a szükséges információkat és tájékoztatást is úgy nyújt, hogy a többiek megértsék.

Kollegialitás, együttműködés: Az igazságügyi, igazgatási eljárások, a hivatali munka rendszerint több ember közös munkájára épülnek. Természetszerűleg igénylik a szereplők együttműködését. Akinek e képessége fejlett, az jobban fogja érezni magát és a többiek is szeretni fogják.

Szolgálatkészség: A társadalmi béke, a rendezett közösségi viszonyok előmozdításában közreműködni szolgálat. A munkatársra, az ügyfélre, az eljárás szereplőire való odafigyelés, a jogszerű, helyes megoldás keresése is szolgálat. A hivatal kiszámítható és eredményes működéséért való elkötelezettség is szolgálattá válik, ha valaki képes érte áldozatot vállalni, munkáját becsülettel végezni. Mindez végső soron a szűkebb és tágabb emberi közösség szolgálata, a hivatal illetékességéhez igazodva.

Időmenedzsment: A hivatali munka, egyszerre több eljárás vitele gyakran küzdelmet jelenthet az idővel. Nagyban növelheti eredményességét, aki okosan gazdálkodik munkaidejével, nem úszik el a feladatokkal, betartja a határidőket.

Számítógépes ismeretek: Ma már nemcsak szövegszerkesztő programok, hanem ügyviteli szoftverek, jogszabály- és iratmintatárak, a hivatali és a hivatalon kívüli kapcsolattartás különböző kommunikációs keretrendszerei, mesterségesintelligencia-alkalmazások segítik a hivatali, ügyviteli munkát. Aki otthonosan mozog a digitális világban, az valószínűleg képes hatékonyabbá tenni munkáját ezen eszközök segítségével. VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ

Mennyire nehéz ez a képzés?

Ez elsősorban a hallgató saját motivációjától és képességeitől függ. Akiben megvan az érdeklődés az új ismeretek elsajátítására, akit örömmel tölt el, hogy hétről-hétre bővül a (szak)tudása, az valószínűleg könnyebben találja vagy őrzi meg motivációját. Ha ez megvan, akkor a hat félév végigtanulásához is meglesz a szükséges elkötelezettség, kitartás, szorgalom. A tapasztalat inkább az, hogy nem a tananyag mennyisége vagy nehézsége, s nem is a hallgató képességhiánya az, ami az esetleges kudarc oka lehet, hanem inkább az egyéni motiváció hiányossága. Ezzel együtt, egy belátható időtávú, az átlagos erőfeszítéssel jól teljesíthető képzésről van szó. VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ

Mit tanulnak az igazságügyi igazgatási alapszakos hallgatók?

A képzés anyaga hasonlít a jogász osztatlan szakéhoz, de eltérők a hangsúlyok. A hat félév alatt 180 kreditet kell teljesíteni, tehát félévente átlagosan kb. 30 kreditet. (1 kredit az 30 hallgatói munkaórának felel meg, amely magában foglalja a kontaktórákat és az egyéni tanulásra fordított időt.)

A tanterv törzsanyagát a polgári, büntető és közigazgatási eljárásjog, valamint a bírósági és az ügyészségi szervezet és igazgatás tantárgyai alkotják. Ez kiegészül olyan, elsősorban gyakorlati irányultságú tárgyakkal, mint a határozatszerkesztési és a cégszerkesztési gyakorlat. Az anyagi jogi tárgyak a jogász szakhoz képest kisebb súllyal szerepelnek, de egy jó áttekintést adnak az adott szakterületről: ide tartoznak a civilisztikai, alkotmányjogi, büntetőjogi, munka- és közszolgálati jogi, valamint pénzügyi jogi ismeretek. Fontos, eljárásjogi karakterű tárgyak szólnak még a csődjogról, a bírósági végrehajtásról, a büntetés-végrehajtásról. Az igazságügyi igazgatási szakos hallgatók megismerkednek továbbá az európai uniós jog alapjaival és gyakorlatot szereznek a jogi informatika alkalmazásában. A képzésnek széles értelemben vett társadalomtudományi és jogtudományi megalapozást adnak tovább olyan, szintén külön tárgyakban megjelenő ismeretkörök, mint a jogtörténet, a társadalometika, a jogszociológia, a politológia, a statisztika és a közgazdaságtan alapismeretei.

Az imént felsoroltak kötelező tantárgyak. A 180 kreditből 10 kreditet szabadon választható tárgyakból kell teljesíteni. Ezek igen széles és sokszínű palettáról válogathatók össze, kinek-kinek érdeklődése szerint. Teljesítendő továbbá 40 órányi szakmai gyakorlat.

Az egyes tantárgyakról, azok félévenkénti rendjéről, az előhallgatási kötelezettségekről és egyéb fontos információkról szóló mintatanterv elérhető itt .

A hallgatók tanulmányaik végén szakdolgozatot írnak. Az utolsó, 6. félévben esedékes a záróvizsga, amely a szakigazgatási modul és az igazságügyi eljárásjogi modul trágyaiból leteendő tantárgyi vizsgából, továbbá a szakdolgozat megvédéséből áll. VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ

Nappali vagy levelező?

nappali munkarendű képzést azoknak ajánljuk, akik a következő három évükben a súlypontot a tanulmányaikra szeretnék helyezni. A tanrendi órák hétfőtől péntekig vannak, délelőtt és délután egyaránt. Nappalis hallgatóként természetszerűleg sokkal könnyebb bekapcsolódni a hallgatói közösségi programokba és a kari közéletbe, mert a rendezvények nagyobb részére hétköznap kerül sor. Aki nappali munkarenden végzi tanulmányait, a tapasztalatok szerint sokkal több időt tud szánni az önképzésre, a tehetséggondozásban való részvételre is. Mindez esély, de felelősség is: aki él a lehetőségekkel, saját jövőjét építi.

levelező munkarendű képzés azok számára lehet jó választás, akik munkanapokon dolgoznak, s munka mellett szeretnék elvégezni az igazságügyi igazgatási alapszakot. A tanrendi órák levelező munkarenden szombatonként vannak, akkor azonban gyakran reggeltől (késő) délutánig, akár estig is eltartanak. A levelező képzés alacsonyabb óraszám mellett több egyéni hallgatói felkészülést, önálló tanulást igényel, mint a nappalis. Ezért előnyt jelenthet, ha valaki úgy vág bele, hogy már van felsőoktatási tapasztalata. Néhány további érv a levelező munkarendű képzés mellett:

  • A szombati tanítási napok miatt az éves szabadságot alapesetben nem kell igénybe venni tanulmányi kontaktórákon való részvételre, csak a vizsgaidőszakban kellhet néhány napot a tanulásra, vizsgázásra áldozni.
  • A levelező munkarendű képzés centrális helyen, a PPKE JÁK Szentkirályi utcai épületeiben vagy a Mikszáth Kálmán téren folyik, néhány percre a Kálvin tértől. A vizsgákra is ott kerül sor. A környéken a parkolás szombatonként ingyenes. A főbb fővárosi pályaudvarokról az Egyetem kb. negyedórán belül elérhető.
  • A levelezős hallgatók is jogosultak diákigazolványra, amely – többek között – jelentős kedvezményre jogosít a lakóhely és az egyetem közötti helyközi közlekedésben.
  • Diákhitelt a levelezős hallgatók is igényelhetnek 45. életévük betöltéséig.
  • Oktatóink és a tanszékek elektronikusan is elérhetők, nem kell minden kérdéssel, problémával személyesen kilincselni náluk.
  • Ha mégis személyes ügyintézés szükséges, a tanulmányi ügyek túlnyomó része meghatározott szombati napokon is rendezhető, mert ilyenkor a Tanulmányi Osztály nyitva tart.
  • A más intézményben már teljesített olyan tárgyak, amelyek részei az igazságügyi igazgatási szakos tantervnek is, kreditátviteli eljárással beszámíthatók a képzésbe.

VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ

Mennyibe kerül az igazságügyi igazgatási alapképzés a Pázmányon?

Aki állami ösztöndíjas képzésre nyert felvételt, annak a képzésének a jogszabályban meghatározott költségét az állam fedezi.

Aki önköltséges képzésre nyert felvételt, annak a beiratkozáskor, illetve az egyes aktív félévekre történő bejelentkezéskor önköltséget kell fizetnie. A tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben igazságügyi igazgatási alapképzési szakon megkezdők számára az önköltség összege

 • nappali tagozaton 220.000 Ft/félév,
 • levelező tagozaton 220.000 Ft/félév.

Az önköltség befizetésére meghatározott szabályok szerint részletfizetés vagy fizetési haladék kérelmezhető. VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ

Milyen ösztöndíjakra számíthatok?

Vannak tanulmányi alapon és vannak szociális rászorultság alapján nyújtott ösztöndíjak.

Másodévtől az önköltséges hallgatók addigi teljesítményük alapján a Szent Ivó Kiválósági Ösztöndíjban részesülhetnek, amely az önköltségük 50%-át kitevő juttatást biztosít. Ebben félévente mintegy 17 igazságügyi igazgatási alapszakos hallgató részesülhet. A rangsorolásnál 80%-os súllyal a tanulmányi eredmény (az összesített korrigált kreditindex), 20%-os súllyal pedig a hallgatói tudományos és egyetemi szervezői munka esik számításba.

Szintén önköltséges hallgatóknak jár a Nagycsaládos Ösztöndíj. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai, illetve a tagcsaládok gyermekei önköltségük 20%-át kitevő ösztöndíjban részesülhetnek, ha a NOE tagdíjat befizetik és előző félévi összesített korrigált kreditindexük eléri a 4,00-et.

Az állami ösztöndíjas, teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) hallgatók második aktív félévüktől tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek, előző aktív félévi korrigált kreditindexük alapján.

A szociálisan rászoruló hallgatók rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjra pályázhatnak. Előbbi a hallgató tartós szociális helyzete alapján biztosított, havonta folyósított, utóbbi a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére egy összegben folyósított juttatás. Az önköltséges, nappalis hallgatók szociális alapú ösztöndíja továbbá a Szent Miklós Ösztöndíj, amely összetett szempontrendszer alapján segíti a juttatást elnyerő pályázókat.

Ezeken túlmenően további ösztöndíjak is elérhetők. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletes információkat a konkrét ösztöndíj pályázati felhívása, a Hallgatói Térítés és Juttatási Szabályzat, az egyetemi és kari honlapon, valamint a hallgatói önkormányzat felületein elérhető tájékoztatók tartalmazzák. VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ

Mit érdemes tudnom a felvételi pontszámításról?

A pontszámítás részleteiről a Felvételi Felsőoktatási Tájékoztatóból lehet tájékozódni.

A Pázmányon a legtöbb általános szabály ugyanaz, mint máshol. Így például az igazságügyi igazgatási alapképzési szak esetében is a felvétel feltétele az érettségi bizonyítvány vagy a felsőoktatási szakképzésben szerzett, vagy a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél.

A felvételi pontszám maximum 500 pont lehet.

Érettségi bizonyítvány esetén:

 • a tanulmányi pontok – max. 200 pontot,
 • az érettségi pontok – max. 200 pontot,
 • az intézményi pontok – max. 100 pontot

jelenthetnek.

Felsőfokú oklevél esetén:

 • oklevél alapján – max. 400 pont szerezhető, ehhez jönnek az
 • intézményi pontok – max. 100 pont.

VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ

Kell-e emelt szintű érettségi az igazságügyi igazgatási alapszakra történő felvételhez?

Nem kell. Az érettségi bizonyítvánnyal jelentkezők esetében két középszintű érettségi vizsga megléte szükséges a Felvételi Szabályzat 1/B. § (6) bekezdésében meghatározott tárgyak közül. Akinek van már felsőfokú végzettsége, az ennek alapján is felvételt nyerhet. VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ

Hogyan számítják a felvételi pontokat a korábbi felsőfokú végzettség alapján?

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket korábbi tanulmányaik figyelembevételével is lehet rangsorolni. A jogi képzési területhez tartozó szakra történő jelentkezés esetén bármely szakon szerzett korábbi felsőfokú végzettség figyelembe vehető. A pontszámítás alapja ilyenkor a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:

 • elégséges – vagy azzal egy tekintet alá eső – minősítés esetén 300 pontot,
 • közepes – vagy azzal egy tekintet alá eső – minősítés esetén 333 pontot,
 • jó – vagy azzal egy tekintet alá eső – minősítés esetén 366 pontot,
 • jeles – vagy azzal egy tekintet alá eső – minősítés esetén 400 pontot

ér a korábban megszerzett felsőfokú oklevél.

VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ

Mire kaphatok intézményi pontot az igazságügyi igazgatási alapszak esetén?

Ezt részletekbe menően a Felvételi Szabályzat 4. sz. mellékletének III. pontja határozza meg. A mellékletek ITT érhetők el. Röviden: összesen 100 intézményi többletpont szerezhető meg, különböző jogcímeken, amelyekre külön-külön is maximálva van az elérhető többletpontok száma:

Többletpont jogcíme

Adott jogcímért összesen adható többletpont

Hitélet

max. 50

Nyelvtudás

max. 50

Emelt szintű érettségi

max. 100

Esélyegyenlőség

max. 60

Tanulmányi versenyeken elért eredmény

max. 100

Önkéntes (tartalékos) katonai szolgálat

max. 64  

Egyes hitéleti intézményi pontok (középiskolában katolikus hittan tantárgy egy éves tanulása; helyi katolikus egyházközség életében történő aktív részvétel) elismeréséhez formanyomtatványon kiállított igazolás szükséges. A formanyomtatványok itt találhatók:

A felvételi pontszámítással kapcsolatban a to@jak.ppke.hu vagy a felveteli@jak.ppke.hu e-mail címre írva, vagy a +36-1-429-7208-as telefonszámon lehet további információt kérni. VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ

Jelent-e előnyt a Pázmány jogászképzésén, ha igazságügyi igazgatási alapszakon szerzett diplomával rendelkezem?

Igen. A Pázmány jogi kara a jogász szakra igazságügyi igazgatási alapszakon szerzett végzettséggel rendelkező jelentkezők részére lehetővé teszi a képzési idő rövidítését. A rövidített jogász mintatanterv nyolc félévre bontva tartalmazza a teljesítendő tárgyakat. A részleteket lásd ITT (az oldal közepe táján: "Tájékoztató a rövidített jogász szakos mintatanterv alkalmazásának lehetőségéről").  VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ

Miért a Pázmány jogi karát válasszam?

Napjainkban megbomlani látszik az a közös világnézeti alap, amely a kultúránk részterületeit többé-kevésbé összefogta. A korábbi közös értékrend számos elemét övező konszenzus megszűnőben van; ami eddig magától értetődőnek tűnt, áldozatul esik a szubjektivizmusnak. A Pázmányon azonban továbbra is hosszú idő alatt kikristályosodott és biztos világnézeti alapon zajlik a kutató és az oktató munka. A képzés olyan fogódzókat kínál, amelyek segítségével könnyebb kiigazodni a relativizmus útvesztőjében és kikeveredni abból.

A PPKE JÁK elsősorban közösség: az igazságot közösen kereső oktatók, hallgatók és munkatársak közössége. Ebből is fakad, hogy bár a karnak sok hallgatója van, a hangulat családias és barátságos. Legalábbis a JÁK-on frissen végzettek ezt emelik ki (Frissdiplomás felmérés 2021/2022 őszi félév). Aki befogadó, értékes közösséget keres, jó helyen jár a Pázmány jogi karán. Ilyenek a hallgatói önkormányzaton kívül az elsőéveseket segítő tutori szervezet és a bejövő külföldi hallgatókat támogató Erasmus tutorok közössége, a Gradus ad Facultatem érettségi felkészítő csapat, az Ítélet kari hallgatói lap szerkesztősége, valamint a teremtésvédelemmel foglalkozó Szent Hedvig Klub. A sport is közösségszervező erő: csatlakozni lehet a vízilabda, a labdarúgó, a futsal, a röplabda és a kosárlabda csapathoz, vagy a Hét Csapás Magyar Néptáncegyütteshez.

A másik, amit a frissen végzettek kiemelnek: a kiváló oktatók. A Jog- és Államtudományi Kar oktatói között minden jogászi hivatásrend képviselteti magát. Hallgatóink nemcsak magasan kvalifikált, tudományosan elismert oktatókkal találkoznak, hanem olyan gyakorló jogászokkal is, akik saját szakterületükön közelről ismerik a joggyakorlatot és gyakorlati tapasztalataik alapján tanítják hallgatóikat. Oktatói-kutatói karunkban olyan, magas presztízsű jogászi pozíciókat betöltő szakemberek is vannak, akik az Alkotmánybíróságon, a Kúrián, az Európai Bíróságon, az Európai Törvényszéken vagy a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon folytatnak joggyakorlatot.

tehetséggondozásra kiemelt figyelmet fordítunk. Aki tehát úgy érzi, hogy van benne ambíció és szeretné képességeit a legmagasabb szinten kibontakoztatni, az jó eséllyel megtalálja a neki való tehetséggondozó közösséget. Igazságügyi igazgatási alapszakos hallgatóinknak elsősorban a tudományos diákköröket ajánljuk.

A tehetséggondozáshoz kapcsolódnak a külföldi tanulmányi lehetőségek is. Az Erasmus+ program a Pázmányon továbbra is elérhető, mintegy 70 partneregyetem közül lehet választani, ahol a pályázók egy, esetleg két félévet tanulhatnak. Szakmai gyakorlat külföldi végzésére is van lehetőség az Erasmus+ program keretei között.

jogi szaknyelvi képzettség jelentős versenyelőnyt jelent a pályán. A PPKE JÁK-on PROFEX jogi és közigazgatási szakmai nyelvvizsgahely működik, továbbá – elsősorban angol és német nyelven – szervezett felkészítés folyik e szaknyelvi nyelvvizsgára. A hallgatók ezen túlmenően számos tantárgyat tanulhatnak idegen nyelven, ami egy szűkebb szakterület szaknyelvi terminológiájának elsajátításához is segítséget jelent. VISSZA A KÉRDÉSEKHEZ