Szerkesztette:

Zakariás Kinga

 

Budapest, Pázmány Press, 2022. 772. o.

 ISBN 978-963-308-420-5 (print)
ISBN 978-963-308-421-2 (online, pdf)

 

Az alkotmánybírósági törvény kommentárjának célja az Abtv. rendelkezéseinek a tudományos igénnyel megírt, ugyanakkor a joggyakorlatnak szóló magyarázata, és ezzel a kommentár műfaj megteremtése az alkotmányjogi eljárásjog területén.
    Kétségtelenül helytálló az a megállapítás, hogy más jogágakkal ellentétben, az alkotmányjognak nincs konceptualizált eljárásjoga, amíg a büntető, polgári vagy közigazgatási anyagi és eljárásjog dogmatikailag és pozitív jogilag egyértelműen elkülöníthető, addig az alkotmányjog esetében nem merült fel ilyen duális megközelítés. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ne lenne rá szükség. Ebből a felismerésből kiindulva a magyar szakirodalomban is felmerült az „alkotmányi eljárásjog," „alkotmány eljárásjog" vagy „alkotmányjogi eljárásjog" mibenlétének meghatározására irányuló igény. Az alkotmánybírósági törvény kommentárjának nem célja ennek a jogterületnek a pontos meghatározása, ugyanakkor az Abtv. rendelkezéseinek értelmezésével egy egységes fogalomrendszer kiépítésére törekszik, amely hozzájárulhat az alkotmányjogi eljárásjog vagy legalábbis az alkotmánybírósági eljárásjog határainak körvonalazásához.

 

Impresszum

A kötet TELJES anyaga, egyben itt érhető el, ha csak konkrét fejezetet szeretne elérni, azt alább, a fejezetcímre kattintva érheti el:

Előszó 

I. RÉSZ
BEVEZETÉS

HORVÁTH Attila
1. Az alkotmánybíráskodás jogtörténeti előzményei Magyarországon 

STUMPF István
2. Az Alkotmánybíróság a régi és az új alkotmányos erőtérben 

CZINE Ágnes
3. Az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok kapcsolata, különös tekintettel 
a büntető bíróságokra 

JUHÁSZ Imre
4. Az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok kapcsolata, különös tekintettel
a polgári bíróságokra 

HÖRCHERNÉ MAROSI Ildikó
5. Az Alkotmánybíróság és a közigazgatási bíróságok kapcsolata 

SZABÓ Marcel
6. Az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága kapcsolata 

SULYOK Tamás – CSILLIK Kristóf – DELI Gergely
7. Az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága kapcsolata 
 

 

II. RÉSZ
KOMMENTÁR

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény

I. fejezet
Általános rendelkezések, az Alkotmánybíróság jogállása és szervezete

1. Értelmező rendelkezések 

1. § [Egyedi ügy, bíró] BERKES Lilla 

2. Az Alkotmánybíróság jogállása 

2. § [Jogállás] KURUNCZI Gábor – SCHANDA Balázs 
3. § [Székhely] KURUNCZI Gábor 
4. § [Költségvetés] KURUNCZI Gábor 

3. Az Alkotmánybíróság tagjának jogállása 

5. § [Jogállás] SALAMON László – TAHYNÉ KOVÁCS Ágnes 
6. § [Megválasztás feltételei, megbízatás ideje] SALAMON László – TAHYNÉ KOVÁCS Ágnes 
7. § [Jelölő bizottság] SALAMON László – TAHYNÉ KOVÁCS Ágnes 
8. § [Megválasztás] SALAMON László – TAHYNÉ KOVÁCS Ágnes 
9. § [Eskü] SALAMON László – TAHYNÉ KOVÁCS Ágnes 
10. § [Összeférhetetlenség] SALAMON László – TAHYNÉ KOVÁCS Ágnes 
10/A. § [Bíróvá történő kinevezésre irányuló kérelem] SALAMON László – TAHYNÉ KOVÁCS Ágnes 
11. § [Vagyonnyilatkozat] SALAMON László – TAHYNÉ KOVÁCS Ágnes 
12. § [Összeférhetetlenség megállapításának, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztásának közvetlen jogkövetkezménye]
         SALAMON László – TAHYNÉ KOVÁCS Ágnes 
13. § [Díjazás, társadalombiztosítási ellátás, szabadság] SALAMON László – TAHYNÉ KOVÁCS Ágnes 
14. § [Mentelmi jog] SALAMON László – TAHYNÉ KOVÁCS Ágnes 
15. § [Alkotmánybíróságban betöltött tagság megszűnése] SALAMON László – TAHYNÉ KOVÁCS Ágnes 
16. § [Egyes megszűnési okok] SALAMON László – TAHYNÉ KOVÁCS Ágnes 

4. Az Alkotmánybíróság elnöke és elnökhelyettese 

17. § [Az elnök] NÉMETH Ágnes 
18. § [Az elnöki megbízatás megszűnése] NÉMETH Ágnes 
19. § [Az elnök juttatásai] NÉMETH Ágnes 
20. § [Az Alkotmánybíróság volt elnöke] NÉMETH Ágnes 
21. § [Elnökhelyettes] NÉMETH Ágnes 

5. Az Alkotmánybíróság hivatali szervezete 

22. § [Alkotmánybíróság Hivatala, főtitkár, köztisztviselők, SZMSZ] KLICSU László – ORBÁN Endre – ZAKARIÁS Kinga 

5/A. Az Alkotmánybíróság által alapított ösztöndíj 

22/A. § [Ösztöndíj alapítása] KLICSU Lászó 

 

II. fejezet
Az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások és jogkövetkezmények

6. Az Alaptörvénnyel való összhang előzetes vizsgálata (előzetes normakontroll eljárás)

23. § [Elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény, nemzetközi szerződés, normatív határozat] KLICSU László – ZAKARIÁS Kinga 
23/A. § [Az elfogadott, de még ki nem hirdetett Alaptörvény vagy Alaptörvény-módosítás előzetes vizsgálata] KLICSU László 

7. Az Alaptörvénnyel való összhang utólagos vizsgálata (utólagos normakontroll eljárás)

24. § [Utólagos normakontroll] CSINK Lóránt 
24/A. § [Alaptörvény rendelkezéseinek vizsgálata] CSINK Lóránt 

8. Bírói kezdeményezés egyedi normakontroll eljárás iránt

25. § [Bírói kezdeményezés esetei, határidő] BERKES Lilla 

9. Az alkotmányjogi panasz

26. § [Közvetetten a jogszabály ellen irányuló alkotmányjogi panasz] ZAKARIÁS Kinga 
27. § [Bírói döntés ellen irányuló alkotmányjogi panasz] VARGA Zs. András 
28. § [Áttérési lehetőség a jogszabály ellen irányuló és a bírói döntéssel szembeni alkotmányjogi panasz elbírálása során]
          VARGA Zs. András 
29. § [A befogadás további tartalmi feltételei] ZAKARIÁS Kinga 
30. § [Benyújtás és elbírálás határideje] ZAKARIÁS Kinga 
31. § [Ítélt dolog] JUHÁSZ Dorina 

10. A nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata 

32. § [Kérelemre és hivatalból] LÁNCOS Petra Lea 

11. Az Országgyűlés népszavazás elrendelésével összefüggő határozatának vizsgálata 

33. § [Indítványozásra jogosultak, határidő] KURUNCZI Gábor 

12. Alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásával összefüggő vélemény

34. § [Az indítványozásra jogosult, az indítvány tárgya] VARGA Ádám 

12/A. A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség alaptörvény-ellenes működésével összefüggő vélemény 

34/A. § [Indítványozásra jogosultak, vizsgálat tárgya] SCHANDA Balázs 

13. A köztársasági elnök tisztségétől való megfosztása 

35. § [Indítvány benyújtásának feltételei, eljárás megszüntetése, érdemi vizsgálat] CSINK Lóránt 

14. A hatásköri összeütközés feloldása 

36. § [Indítványozásra jogosultak, érdemi döntés] KLICSU László 

15. Az önkormányzati rendelet, a közjogi szervezetszabályozó eszközökés jogegységi határozatok vizsgálata 

37. § [Önkormányzati rendelet érdemi vizsgálatának feltételei, speciális felülvizsgálati tárgyak] VARGA Ádám 

16. Az Alaptörvény értelmezése

38. § [Indítványozásra jogosultak, érdemi döntés] KLICSU László 

17. Az Alkotmánybíróság határozatainak jogkövetkezményei 

39. § [Az Alkotmánybíróság döntésének jogkövetkezményei] CSINK Lóránt 
40. § [Nem hirdethető ki] KLICSU László 
41. § [Jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítása, megsemmisítés] CSINK Lóránt – KURUNCZI Gábor – ZAKARIÁS Kinga 
42. § [Nemzetközi szerződésbe ütközés megállapítása, megsemmisítés, felhívás az ellentét feloldására] LÁNCOS Petra Lea 
43. § [Bírói döntés alaptörvény-ellenességének megállapítása, megsemmisítés, eljárási jogkövetkezmények]
         BERKES Lilla – SZÍVÓS Mária – WIEDEMANN János – ZAKARIÁS Kinga 477
44. § [Határozatok közzététele] NÉMETH Ágnes 496
45. § [A megsemmisítés hatálya, alkalmazási tilalom, felülvizsgálat elrendelése] BERKES Lilla – CSINK Lóránt – WIEDEMANN János
         – ZAKARIÁS Kinga 
46. § [Mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség, alkotmányos követelmény] JUHÁSZ Dorina – ZAKARIÁS Kinga 

 

III. fejezet
Az Alkotmánybíróság működési rendje és eljárási szabályok

18. Az Alkotmánybíróság döntéshozatali szervei 

47. § [Az Alkotmánybíróság döntéshozatali szervei] SZÍVÓS Mária – WIEDEMANN János
48. § [A teljes ülés] SZÍVÓS Mária – WIEDEMANN János 
49. § [A tanácsok száma, összetétele, eljárása] SZÍVÓS Mária – WIEDEMANN János 
50. § [A teljes ülés és tanácsok közötti ügymegosztás] SZÍVÓS Mária – WIEDEMANN János 

19. Az eljárás megindítása 

51. § [Indítványozói jogosultság] CSEKŐ-LENGYEL Nóra Zsuzsanna 
52. § [Határozott kérelem, kérelemhez kötöttség] CSEKŐ-LENGYEL Nóra Zsuzsanna 
53. § [Indítvány benyújtása] CSEKŐ-LENGYEL Nóra Zsuzsanna 
54. § [Illetékmentesség, eljárási bírság] CSEKŐ-LENGYEL Nóra Zsuzsanna 

20. Az eljárás előkészítése és az indítványok befogadhatóságának előzetes vizsgálata 

55. § [Főtitkári előkészítő eljárás, egyesbírói eljárás] CSEKŐ-LENGYEL Nóra Zsuzsanna 
56. § [Befogadási eljárás] ZAKARIÁS Kinga 

21. Általános eljárási szabályok

57. § [Indítványhoz kötöttség, meghallgatás, szakértő kirendelése] SURI Noémi 
58. § [Hiánypótlás, egyesítés, elkülönítés] BERKES Lilla 
59. § [Eljárás megszüntetése] BERKES Lilla 
60. § [Eljárás felfüggesztése] BERKES Lilla 
61. § [Végrehajtás felfüggesztésére felhívás] BERKES Lilla 
62. § [Kizárás] BERKES Lilla 

22. Az Alkotmánybíróság döntései 

63. § [Döntés fajtái, indokolási kötelezettség] ORBÁN Endre 
64. § [Végzés] ORBÁN Endre 
65. § [Határozat] ORBÁN Endre 
66. § [Döntés közlése, különvélemény, párhuzamos indokolás, nyilvános hirdetés] ORBÁN Endre 

23. Egyéb rendelkezések 

67. § [Anyanyelvhasználat] NÉMETH Ágnes 
68. § [Indítványok közzététele] NÉMETH Ágnes

 

IV. fejezet
Záró rendelkezések

69. § [Hatálybalépés, sarkalatossági záradék, az Alkotmánybíróság tagjaira vonatkozó átmeneti rendelkezések] KLICSU László 
70. § [Ügyrend, teljes ülési állásfoglalás] JUHÁSZ Dorina 
71. § [Folyamatban lévő ügyekre vonatkozó átmeneti rendelkezések] JUHÁSZ Dorina 
72. § [Önkormányzati rendelet vizsgálatára irányuló utólagos normakontroll indítványok kezelése] VARGA Ádám 
73. § [Egyéb átmeneti rendelkezések] VARGA Ádám 
74. § [Alkotmányjogi panasz folyamatban lévő eljárások tekintetében] ZAKARIÁS Kinga 
74/A. § [Megbízatás megszűnésére vonatkozó átmeneti szabály] KURUNCZI Gábor 
75. § [Állami irányítás egyéb jogi eszköze, törvényerejű rendelet] JUHÁSZ Dorina 

 

Szakirodalom 

Rövidítések 

Szerzőink