Ügyvédi hivatásrend

osztatlan jogász képzés (5 év) + jelölti állás (3 év) + szakvizsga ➡️ ügyvéd

Az ügyvéd gyakorlati jogászként eljárva ügyfelei javára jogi képviseletet lát el (a bíróságok, hatóságok és hivatalok előtt), büntetőeljárásban ellátja a védelmet, jogi tanácsokat nyújt, okiratokat szerkeszt és jegyez ellen. Elsődleges feladata, hogy jogi szakértelmét használva  a törvény és az ügyvédi etika keretei között eljárjon ügyfelei  jogai és jogos érdekei érvényesítése  céljából.  Az ügyvéd saját a maga ura. Minden ügyvéd bármely jogi területen (pl. büntető jog, kereskedelmi jog, társasági jog stb.) tevékenykedhet, járhat el – ám a joganyag mérete és folyamatos változásai miatt a gyakorlatban a specializálódás egyre gyakoribb. A munka nagy időbeli leterheléssel és időnként stresszel jár, ugyanakkor az ügyvéd közvetlenül részesül ennek anyagi hozadékából.

Ügyészi hivatásrend

osztatlan jogász képzés (5 év) + fogalmazói állás (3 év) + szakvizsga + alügyész (min. 1 év) ➡️ ügyész

Az ügyész nem maga végzi az igazságszolgáltatást, hiszen az a bíróság feladata, de tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás helyes döntést hozzon. Az ügyészség az állam büntető igényét érvényesíti. Az ügyész legfőbb feladata pedig, hogy az állam nevében döntsön a vádemelésről, majd pedig a bíróságon képviselje a vádat. Az ügyész célja, hogy kiderüljön az igazság. Az ügyészi pálya az egyetemi jogi ismeretek elsajátítása mellett jó fellépést és lényeglátást igényel.

Bírói hivatásrend

osztatlan jogász képzés (5 év) + fogalmazói állás (3 év) + szakvizsga + bírósági titkár (min. 1 év) ➡️ bíró

A bíróság gyakorlati jogászi szakma, de stabil, az adott jogág dogmatikájában biztosan eligazodó anyagi jogi és azonnal használható eljárásjogi ismeretek szükségesek. A bírói függetlenség alkotmányos követelmény: a bíró ítélkezési tevékenységébe még a saját vezetője sem szól bele, teljes felelősséggel dönt minden ítélkezési kérdésben. A bíróra igazgatási értelemben bizonyos szabályok vonatkoznak, de összességében jelentős részben – a tárgyalásokon, képzéseken, értekezleteken stb. kívül – kötetlen munkaidőben dolgoznak. A bírói munka nagy időbeli és mentális leterheltséggel jár, de megfelelő hozzáállással, szervezőképességek jól összeegyeztethető a házastársi és szülői szerepekkel is.

Közjegyzői hivatásrend

osztatlan jogászképzés (5 év) + közjegyzőjelölti gyakorlat (min. 3 év) + szakvizsga + közjegyzőhelyettesi gyakorlat (min. 3 év) + sikeres pályázat megürült közjegyzői álláshelyre ➡️ közjegyző

A közjegyző a törvény által biztosított függetlensége és pártatlansága révén a jogviták (perek) megelőzését célzó hatósági tevékenységet végez. Eljárásokat folytat le (pl. hagyatéki eljárás), a bírósággal ellentétben azonban a közjegyző előtt jogvitának nincs helye. Ha szerződéskötéskor a közjegyző a szerződést közjegyzői okiratba foglalja, és amennyiben az abban leírtakat a kötelezett önként nem hajtaná végre valamelyik fél – per nélkül is – ki lehet kényszeríteni az abban foglaltakat. A közjegyző közhitelesen tanúsíthat olyan tényeket, amelyeknek a valódiságáról ő maga meg tud győződni. A közjegyző feladatai igen sokszínűek – több mint húsz különböző hatáskörben köteles eljárni –, amelyek ellátása kiterjedt és naprakész ismereteket, nagy teherbírást, folyamatos önképzést és a modern technológiák alkalmazása folytán innovatív, gyakorlati szemléletet kíván, és nagy felelősséggel is jár. Cserébe a közjegyző hivatása gyakorlásában független, a törvénynek van alávetve és nem utasítható. A közjegyzői hivatás célja az, hogy a jog vita nélkül érvényesüljön.

Közszolgálati tisztviselői hivatás

osztatlan jogászképzés (5 év) ➡️ kormánytisztviselő/köztisztviselő

A közszolgálati tisztviselői hivatás Magyarország érdekeit és a közjót pártatlanul és hazaszeretettel szolgáló olyan kormánytisztviselőkből és köztisztviselőkből álló hivatásrend, mely előkésziti és felhatalmazás esetén kiadományozza, végrehajtja a közigazgatási szerv feladat-és hatáskörébe tartozó döntéseket. Mindez a társadalom bizalmából fakadó különleges szolgálat.

Jogtanácsos

osztatlan jogászképzés (5 év) + jelölti állás (3 év) + szakvizsga ➡️ jogtanácsos

A jogtanácsos alkalmazott, aki csak egy cégnek (vagy cégcsoportnak) dolgozik