Záróvizsga-tételek – Alkotmányjog

 

 1. Közjog és magánjog. Az alkotmányjog helye a jogrendszerben
 2. Az alkotmány fogalma, funkciói. Az alkotmányok történeti fejlődése és csoportosításuk
 3. A magyar alkotmány történeti fejlődése. Rendszerváltozás és alkotmányozás
 4. Alkotmányosság –demokrácia – jogállamiság
 5. Az államhatalmi ágak viszonya. Kormányformák. Magyarország kormányformája
 6. Szuverenitás fogalma, a szuverenitás-elméletek fejlődése. Államszerkezet és államterület
 7. Nép és a nemzet az alkotmányjogban. Felelősség a határon túl élő magyarokért
 8. A nemzetiségek a magyar alkotmányjogban
 9. Az állampolgárság
 10. Jogszabályok, jogforrási hierarchia
 11. Törvény a jogforrási rendszerben
 12. Rendelet a jogforrási rendszerben; a felhatalmazás
 13. A jogalkotás folyamata. A jogforrások érvényességi kellékei, a jogszabályok hatályossága
 14. A nemzetközi jog és a magyar jog. Az uniós jog és a magyar jog
 15. A képviselet és a választási rendszerek. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek választása
 16. A választójog fogalma, alapelvei. A választási eljárás
 17. Az országgyűlési képviselők választása
 18. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása
 19. Parlament fogalma, kialakulása. A magyar Országgyűlés funkciói
 20. Az Országgyűlés megbízatásának létrejötte és megszűnése
 21. Az Országgyűlés ellenőrző funkciója. Interpelláció és kérdés. A bizottságok ellenőrző szerepe
 22. Az országgyűlési képviselők jogállása. Mentelmi jog, összeférhetetlenség
 23. A különleges jogrend
 24. A közvetlen demokrácia
 25. A köztársasági elnök
 26. Az alkotmánybíráskodás. Az Alkotmánybíróság szervezete, az Alkotmánybíróság hatáskörei
 27. Az Állami Számvevőszék
 28. Az alapvető jogok biztosa
 29. A Kormány és tagjai, az állami vezetők. Az önálló szabályozó szervek
 30. A Kormány megbízatásának keletkezése és megszűnése. A politikai felelősség
 31. A pénzügyi alkotmányosság alapjai. Közteherviselés, költségvetés, zárszámadás. A Magyar Nemzeti Bank és a Költségvetési Tanács
 32. A bíróságok
 33. Az ügyészség
 34. A helyi önkormányzatok az államszervezetben
 35. Nemzetközi emberi jogi dokumentumok (keletkezés-történet, érvényesítési mechanizmusok)
 36. Az emberi jogok eszméjének fejlődése, „generációi” és sajátosságaik
 37. Az állam objektív intézményvédelmi kötelezettsége az alapjogvédelem terén
 38. Az alapjogok korlátozásának tartalmi kritériumai az Alaptörvény és az alkotmánybírósági gyakorlat szerint
 39. Az élethez való jog
 40. Az emberi méltóság
 41. A diszkrimináció tilalma
 42. Lelkiismereti és vallásszabadság. Állam és egyház viszonya
 43. A szólás szabadsága – versengő jogok és értékek
 44. A sajtószabadság és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog
 45. A gyülekezési jog
 46. Az egyesülési jog
 47. Az információs önrendelkezési jog
 48. A szociális jogok alkotmányi védelme, hatályosulása és jellemzői
 49. A tulajdonhoz való jog az alkotmányjogban