Az átvétel feltételeit a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) tartalmazza.

TVSz 23. §

23. § (1) Más felsőoktatási intézmény azonos képzési területhez tartozó szakán tanulmányokat folytató hallgató hallgatói jogviszonyának fennállása alatt átvételét kérheti az Egyetem valamely szakára, alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében feltéve, hogy a hallgató legalább 30 kreditet ténylegesen megszerzett korábbi intézményében. Átvétel esetén a hallgató hallgatói jogviszonya a korábbi felsőoktatási intézménnyel megszűnik az Egyetemre történő beiratkozást megelőző napon.

(2) Az Egyetem valamely szakán tanulmányokat folytató hallgató – hallgatói jogviszonyának fennállása alatt – legalább egy félév teljesítését követően átvételét kérheti az Egyetem valamely más – azonos képzési területhez tartozó – szakára (szakváltás). Alapképzés és osztatlan mesterképzés esetén a szakváltás további feltétele, hogy a hallgató a szakváltást megelőzően az adott képzésen legalább 30 ténylegesen megszerzett kredittel rendelkezzen. A szakváltás engedélyezése esetén az új szakra történő bejelentkezés napját követően a korábbi szakon a hallgató tanulmányokat nem folytathat.

(3) Átvétel és szakváltás csak azonos képzési szintek között kérhető, kivéve
     a) az alapképzésből osztatlan tanárképzésbe,
     b) az osztatlan képzésből alapképzésbe
     történő átvételt és szakváltást.

 (4) Az átvétel, illetve szakváltás iránti kérelmet az adott év augusztus 20., illetve január 20. napjáig lehet benyújtani.

(5) Az átvételt, illetve szakváltást engedélyező határozat hatályát veszti, amennyiben a kérelmező a határozat meghozatalát követő első tanulmányi félévre nem iratkozik, illetve jelentkezik be, továbbá amennyiben a kérelmező hallgatói jogviszonya a határozat alapján történő beiratkozást vagy bejelentkezést megelőzően megszűnik.

(6) Az átvétel és szakváltás minimálisan szükséges feltételeit, az érintett Kar jelen szabályzathoz fűzött kiegészítő rendelkezései tartalmazzák. Az átvételről az érintett Kar dékánja dönt. A szakváltási kérelmet a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani.

 Kari kiegészítő rendelkezés a TVSz 23. § (6) bekezdéséhez:

1. § Átvételi vagy szakváltási kérelmet a tanulmányi dékánhelyettes hatáskörébe tartozó ügyekre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani az általános szabályok szerint (9. §) - átvételi kérelem esetén papír alapon, szakváltási kérelem esetén a Neptun rendszeren keresztül. Az átvételi kérelemhez mellékelni kell az anyaintézmény által hitelesített indexmásolatot vagy kreditigazolást (szükség szerint hiteles fordítással) és a Kreditátviteli Bizottságnál a tantárgyak elismerésére rendszeresített kitöltött formanyomtatványt is.

2. § Átvétel a következő minimális feltételek együttes teljesülése esetén engedélyezhető:

a)      a hallgató a másik intézményben az átvétel napjáig hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
[b)] - hatályon kívül helyezve 
c)      a hallgató halmozott súlyozott tanulmányi átlaga eléri a 3,51-et,
d)      vizsgajegyei között nincs négy vagy több tárgyból kijavítatlan elégtelen.

[3. §] - hatályon kívül helyezve 

4. § A 2. § b)-d) pontban foglalt feltételek teljesítése alól a dékán(helyettes) kivételes méltányosságból felmentést adhat. A kivételes méltányosságot megalapozó körülményt a kérelemben kellő részletességgel elő kell adni és megfelelő igazolását mellékelni.

5. § A jelen kari kiegészítő rendelkezésben írtak (így különösen a 2.§ b)-d) pontjaiban, valamint a 3. és 4.§-aiban írtak) megfelelően alkalmazandók a szakváltási kérelmekre is.

6. § A jelen kari kiegészítő rendelkezés 2. §-ában meghatározott feltételek csak minimális, de nem feltétlenül elégséges feltételei az átvételnek, illetve szakváltásnak. A kérelemről való döntés során a tanulmányi dékánhelyettes egyéb tényezőket is mérlegelhet.

(7) Az átvétel és szakváltás vonatkozásában érintett Karnak az Egyetem azon Kara minősül, amely azt a szakos képzést működteti, amelyre a hallgató átvételét kérelmezi.

 

TVSz 38. §

38. § (1) A hallgatók tanulmányi teljesítményének értékelésére a következő átlagszámítási módszerek alkalmazhatók.

(2) Súlyozott tanulmányi átlag (adott félévre vonatkozik): 

                       ∑ (a félévben teljesített tantárgyak kreditértéke x érdemjegye)
                                               ∑ a félévben teljesített kreditek

(3) Halmozott (kumulált) súlyozott tanulmányi átlag (teljes tanulmányokra vonatkozik):

                           ∑ (a teljesített összes tantárgy kreditértéke x érdemjegye)
                                                    ∑ összes teljesített kredit

(4) Kreditindex (adott félévre vonatkozik): 

                       ∑ (a félévben teljesített tantárgyak kreditértéke x érdemjegye)
                                                                      30

(5) Korrigált kreditindex (adott félévre vonatkozik):

∑ (a félévben teljesített tantárgyak kreditértéke x érdemjegye)   x a félévi teljesített kreditek
                                        30                                                             a félévre felvett kreditek

(6) Összesített korrigált kreditindex (teljes tanulmányokra vonatkozik):

∑ (az összes teljesített tantárgy kreditértéke x érdemjegye)    x     ∑ teljesített kreditek
                      30 x aktív félévek száma                                             ∑ felvett kreditek

(7) Az átlagszámítást a párhuzamosan több szakon tanulmányokat folytató hallgató esetén szakonként elkülönítetten kell végrehajtani.

(8) Az elismert tantárgyak kreditpontjai az adott félévben a teljesített kreditekhez nem adódnak hozzá, és semmilyen átlagszámításkor nem vehetők figyelembe – kivéve az adott tanulmányi félévben, vendéghallgatói jogviszony keretében, ténylegesen teljesített tantárgyakat.

 

Az önköltség mértékéről a Hallgatói Térítési- és Juttatási Szabályzat (HTJSz) rendelkezik.

HTJSz 30. § (6) bekezdés:

Az önköltség mértéke a bármely okból önköltségessé váló hallgató esetén az adott képzésre az első évfolyamon megállapított önköltség összege abban a tanévben, amikor az önköltségessé váló hallgató az első tanulmányi félévét önköltséges képzésben megkezdi. Amennyiben az adott tanévben az adott képzés önköltséges formában nem került meghirdetésre, úgy a költségtérítés összege a képzés szerint illetékes Karon meghirdetett azonos képzési idejű és munkarendű – ilyen hiányában az azonos képzési ciklusú – önköltséges képzések közül a legalacsonyabb önköltségű képzés önköltségének összege.