Dr. Mikó Zoltán: Agrárigazgatás

A tárgyat oktató szervezeti egység: Közigazgatási Jogi Tanszék
A tantárgy oktatója: Dr. Mikó Zoltán
óratípus: előadás
számonkérés: kollokvium, ötfokozatú értékeléssel

Az oktatás célja:
A jogászi gondolkodás alapvető elemeinek megismertetése, amely elősegíti a szakmai törzsanyag jobb megértését és a jogászi hivatás későbbi gyakorlását.

A tantárgy tartalma:
A tantárgy a közigazgatási jogi tanulmányok általános, eljárási és szakigazgatási féléveit kiegészítve egy speciális és Magyarországon meghatározó ágazat, az agrárjog alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálatát tartalmazza.

Tananyag 

Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás. Budapest 2022. (pdf)

 

Dr. Patyi Gergely: A közigazgatási jog elmélete

Tantárgy-leírás: 

A tantárgy a közigazgatási jog elméletét ismerteti, beágyazva általában a közjog elméletébe.
Bemutatja a közigazgatás, mint speciális igazgatási tevékenység elméletét, valamint a közigazgatási jogviszonytan sajátosságait. Kitér a legfontosabb jogintézmények összehasonlító jogi alapjaira is.

Kötelező irodalom:

A közigazgatási jog elmélete, Tamás András, Szent István Társulat, Budapest, 1997.

Ajánlott irodalom:

A közigazgatás és a közigazgatási jog alkotmányos alapjai, Varga Zs. András, Dialog Campus, Budapsst
Az e-közigazgatás elmélete, Budai Balázs Benjámin Akadémiai Kiadó 2014., Budapest ISBN 978 963 05 9498 1

 

Dr. Patyi Gergely: Legistica

A tantárgy a jogszabályalkotás-tan elméleti és gyakorlati alapjait mutatja be. Így a jog normatív és szociológiai értelméből kiindulva ismerteti a normatan alapjait, illetve kitár a jogszabály értelmezési tartományaira. A jog, mint ésszerűnek elfogadott kényszerrend felfogására alapozva meghatározza a valóságos (kodifikáció eredményeként megjelenő) jogi normákat és osztályaikat. Elkülöníti a jogelveket, jogszabályi alapelvek. Gyakorlati értelmezését adja a hatályos jognak, illetve a CODEX-nek mint érvényes jognak. Részletesen elemzi az egyes normatípusok (hipotetikus, kategorikus, diszjunktív, szimmetrikus és aszimmetrikus) tulajdonságait és alkalmazási körét.

Kötelező irodalom:

TAMÁS András: Legistica. A jogalkotástan vázlata. Budapest, Szent István Társulat, 2005.