Nemzetközi magánjog 1.

Burián László:

 1. Az európai uniós jogegységesítés hatása a magyar nemzetközi magánjogra
 2. A Római Egyezmény és a Róma I. rendelet összehasonlító elemzése
 3. A Róma II. rendelet kollíziós szabályrendszerének elemzése
 4. A joghatóságra és az alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok az Öröklési rendeletben
 5. A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló 1259/2010/EU rendelet szabályainak elemzése
 6. A jogválasztás szabadsága, mint alapvető jogintézmény megjelenése az egységesített európai uniós kollíziós rendeletekben
 7. A Kódex szabályrendszerének átalakulása az európai uniós jogegységesítés tükrében, különös tekintettel a Róma I. és Róma II. rendeletekre
 8. Fogyasztóvédelem a nemzetközi magánjogban
 9. A deliktuális felelősség alakulása a nemzetközi magánjogban – Anglia, USA, Németország, Franciaország, Magyarország
 10. Állami immunitás és kárfelelősség a XXI. században
 11. A visssza- és továbbutalás, különös tekintettel az uniós jogegységesítésre
 12. Kísérlet a belső magánjogi kollíziók kiküszöbölésére: A magyar magánjog kiterjesztése Észak-Erdélyre 1940-1942

Raffai Katalin:

 1. Joghatósági kérdések az EU nemzetközi magánjogában
 2. A Brüsszel IIa rendelet az EUB joggyakorlatában, különös tekintettel a gyermek jogellenes elvitelére
 3. A jogválasztás kapcsoló elve az EU nemzetközi magánjogi tárgyu rendeleteiben
 4. A feltétlen alkalmazást igénylő imperatív normák  az EU és a magyar nemzetközi magánjogban
 5. A közrendi klauzula az EUB joggyakorlatában
 6. Az ember személyes joga
 7. Az állampolgárság  a nemzetközi magánjogban, különös teintettel a többes állampolgárság problémájára
 8. Nemzetközi magánjog és uniós alapelvek: az EUB  joggyakorlata a természetes személyek névjoga tekintetében
 9. A társaságok honosságának nemzetközi magán- és európai uniós jogi aspektusai
 10. Az emberi jogok nemzetközi magánjogi vetülete
 11. Nemzetközi családjog:a gyermek szokásos tartózkodási helyének fogalma az Európai Bíróság és a magyar bíróságok joggyakorlatában
 12. A nemzetközi családjog új irányai a XXI. században
 13. Egységes európai öröklésjog az  öröklési rendelet és az EUB joggyakorlata tükrében

 Szabó Sarolta:

 1. A szerződést "kormányzó" jog: a Római I. rendelet alkalmazása a nemzeti bíróságok gyakorlatában
 2. Nemzetközi munkaszerződések az Európai Bíróság gyakorlatában
 3. A Római II. rendelet alkalmazása a magyar bíróságok előtt
 4. "Libel tourism" - a határokon átnyúló jóhírnévsérelem
 5. A személyhez fűződő jogok on-line megsértése az Európai Bíróság gyakorlatában
 6. Nemzetközi szerzői jog és az Európai Bíróság ítéletei
 7. Szellemi alkotások jogának joghatósági és alkalmazandó jogi kérdései az Unióban
 8. A dologi biztosítékok nemzetközi magánjogi problémái
 9. A fizetésképtelenségi eljárások joghatósági és kollíziós szabályainak értelmezése
 10. Állami immunitás és a kultúrális javak visszaadásával kapcsolatos perek
 11. Alapvető jogok és az Unió nemzetközi magánjoga
 12. Nemzetközi magánjogi aspektusú ügyek az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában

Nemzetközi magánjog 2. (Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga)

Raffai Katalin:

 1. A  nemzetközi beruházási viták rendezése
 2. Az egységes európai adásvételről szóló európai rendelet tervezet bemutatása
 3. Az egységes európai adásvételi rendelet tervezet és a Bécsi Vételi Egyezmény összehasonlító elemzése
 4. INCOTERMS 2010
 5. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés
 6. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés és disztributori szerződés összehasonlító elemzése
 7. Nemzetközi vasúti árufuvarozás
 8. Nemzetközi közúti árufuvarozás szabályai és a magyar joggyakorlat
 9. Nemzetközi légi fuvarozás

Szabó Sarolta:

 1. Nemzetközi adásvételi szerződések a magyar bírói gyakorlatban
 2. Nemzetközi adásvétel: a szerződés megkötése
 3. Nemzetközi adásvétel: az áru megvizsgálása és annak megkifogásolása
 4. Nemzetközi adásvétel: az elállási jog
 5. Nemzetközi adásvétel: a kártérítés
 6. A szerződés elnehezülése ("hardship") a nemzetközi kereskedelmi jogban
 7. Az UNIDROIT Alapelvek gyakorlati alkalmazása
 8. A 'joint venture' nemzetközi magánjogi kérdései
 9. Az akkreditív ügyletek a nemzetközi kereskedelemben
 10. Magyar ügyek a WTO előtt
 11. A WTO jog és az EU jog viszonya
 12. Magyar ügyek az ICSID előtt

Nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás

Horváth Éva:

 1. A választottbírók felelősségének szabályozása, elméleti és gyakorlati kérdései
 2. Gyógyíthatóak-e a "beteg" választottbírósági kikötések?

 Raffai Katalin:

 1. A közrend fogalma a magyar kereskedelmi választottbíráskodásban
 2. A választottbírósági ítéletek érvénytelenítése
 3. A külföldi választottbírósági ítéletek elismerése és végrehajtása Magyarországon

Természesen egyéb téma feldolgozására is lehetőség van a választott konzulenssel való egyeztetést követően.