2023.02.20.

2003.

 
 
Név
Téma
Témavezető
1.
Békés Balázs
Az adójog harmonizációja az EU-ban
Dr. Halustyik Anna
2.
Bottka Viktor
A versenyjog és szellemi alkotások jogának konfliktusai az EU jogában
Dr. Tattay Levente
3.
Dévényi Péter
Jogi informatika
Dr. Benedek András
4.
Gyulafalvi Edith
Értékpreferenciák a társadalmi normák – különös tekintettel a jog és erkölcs világában
Dr. Zlinszky János
5.
Halász Barbara
Gépjármű felelősségbiztosítás
Dr. Radnay József
6.
Hartai Győző
Európai munkajog, különös tekintettel az üzemi tanács szabályozására
Dr. Radnay József
7.
Kisida Erzsébet
A jog és az erkölcs összefüggései, a polgári jogi felelősség és a jogellenesség tükrében
Dr. Zlinszky János
8.
Komáromi László
Bizánci hatások a korai magyar jogfejlődésben
Dr. Zlinszky János
9.
Kovács Ágnes
Értelmezési kérdések a környezetjogi jogharmonizáció előkészítésében
Dr. Bándi Gyula
10.
Morvai Attila
Vegyes szakjogok kialakulása
Dr. Horváth Pál
11.
Schmidt Beatrix
A bona fides jelentése a szerződésen kívüli károkozás esetén
Dr. Zlinszky János
 
2004.
 
 
Név
Téma
Témavezet
1.
Balogh András
A jogszerű jogkorlátozás az 1950-es Római Egyezmény szerinti  európai emberi jogban
Dr. Kovács Péter
2.
Békés Ádám
Az európai büntetőjog – luxemburgi és strasbourgi büntető ítélkezés
Dr. Tóth Mihály
3.
Gerencsér Balázs
A kisebbségvédelem helye alkotmányos berendezkedésekben, különös tekintettel a határon túli magyarok helyzetére
Dr. Kilényi Géza
4.
Kardon László
 Az egészségügyi tevékenység, a kriminalitás komplex kutatása
Dr. Tóth Mihály
5.
Mácsik Zoltán
Multilaterális fejlesztési bankok az EU-ban és a világban, kapcsolatuk Magyarországgal
Dr. Halustyik Anna
6.
Magyar Attila
A parlamentarizmus története
Dr. Horváth Attila
7.
Remetei-Filep Zsuzsanna
Az EU versenyjoga – Állami támogatások tárgykörben
Dr. Tóth Tihamér
8.
Sélley Zoltán
Az elektronikus kereskedelem fogyasztóvédelmi aspektusai
Dr. Fazekas Judit
9.
Szalai István
A büntetési rendszer és a büntetéskiszabás elveinek fejlődése a tételes jogba
Dr. Békés Imre
10.
Tattay Szilárd
A késő középkor politikai gondolkodása
Dr. Péteri Zoltán
11.
Újvári Ákos
A bűncselekmény fogalma és jelentősége
Dr. Békés Imre
12.
Wetzel Tamás
Az idegenrendészeti eljárás
Dr. Kilényi Géza
 

 2005.

 
 
Név
Téma
Témavezető
 1.  
Csépai Balázs
A versenyjog jogágú kapcsolatai
Dr. Boytha György
Dr. Tóth Tihamér
 1.  
Cserne Péter
Gazdaság, jog, racionalitás – néhány modern jogelméleti koncepció
Dr. Takács Péter
 1.  
Erdődy János
Értékmérő a római jogban
Dr. El Beheiri Nadja
 1.  
Gurbán Györgyi
Public Participation in International Decision – marking and especially int he European Union
Dr. Szabó Marcel
 1.  
Koltay András
A véleményszabadság és korlátai
Dr. Kilényi Géza
 1.  
Kovács György
Hazánk EU-s csatlakozásának alkotmányjogi összefüggései
Dr. Kilényi Géza
 1.  
Mina András
A szerv- és szövetátültetések jogai
Dr. Barzó Tímea
 1.  
Molnár Olga
Vertikális hatáskörmegosztás Németországban és az Európai Unióban
Dr. Péteri Zoltán
 1.  
Papp Zsófia
A nemzetközi kereskedelmi jog egységesítése, különös tekintettel a bécsi vételi egyezményre
Dr. Bánrévy Gábor
 1. .
Stágel Bence
A társadalom környezeti információhoz jutásának joga
Dr. Bándi Gyula
 1.  
Szabó Sarolta
Bécsi konvenció
Dr. Bánrévy Gábor
 1.  
Tamás Csaba
Az 1890-évi japán polgári eljárásjogi törvény, különös tekintettel az idegen jogi hatásokra és a meditáció szerepére
Dr. Szabó István
 1.  
Tomasitz István
Nemzeti határokon túlmutató gazdasági társaságok
Dr. Horváth Attila
 1.  
Tóth Zsuzsanna
Documentary credits in International commercial transactions with special focus on the “Fraud Rule”
Dr. Bánrévy Gábor
 

2006.

 
 
Név
Téma
Témavezető
 1.  
Baltay Tímea
Arbitral Liability
Dr. Bánrévy Gábor
 1.  
Fekete Balázs
 
Lehetséges-e a kelet-közép európai országok jogát az összehasonlító jogtudomány hagyományos keretei között értelmezni
Dr. Péteri Zoltán
 1.  
Gyeney Laura
 
Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára
Dr. Szabó Marcel
 1.  
Gyurcsán Judit
Nemzetközi büntetőbíráskodás
Dr. Kussbach Erich
 1.  
Paksy Máté
A magyar állam- és jogrendszer, jogtudomány továbbfejlesztése különös tekintettel az európai jogfejlődési tendenciákra
Dr. Takács Péter
 1.  
Rouillard Louis-Philippe
 
Nemzetközi humanitárius jog
Dr. Kovács Péter
 1.  
Tőkey Mária
Diplomáciai jog különös tekintettel a diplomáciai kiváltságokra és mentességekre
Dr. Kovács Péter
 1.  
Zakariás Kinga
Erdély jogtörténete
Dr. Szabó István
 

2007.

 
 
Név
Téma
Témavezető
 1.  
Ádány Tamás Vince
 
Joghatóság gyakorlásának előfeltételei a Nemzetközi Büntetőbíróságon
Dr. Kovács Péter
 
 1.  
Bézsenyi Balázs
 
Az ügyész Európában – Európai ügyész
Dr. Tóth Mihály
 1.  
Brehószki Márta
Mennyire korlátolt a jogi személy gazdasági társaságok tagjainak felelőssége?  A felelősség-áttörés hazánkban és a „lepelátszúrás” doktrínája az Amerikai Egyesül Államokban
Dr. Miskolczi-Bodnár Péter
 
 1.  
Csapó Orsolya
A környezetvédelmi felelősségi rendszer kialakulóban lévő elemeinek elméleti alapozása az EU-ban és ezek hatása a hazai jogrendszere
 
Dr. Bándi Gyula
 1.  
Deli Gergely
Az általánosság szorításában. A generális klauzulák dogmatikai, történeti és összehasonlító elemzése, különös tekintettel a jó erkölcsökre
Dr. Péteri Zoltán
 1.  
Deteky Gábor
 
Az objektív felelősség magyar polgári jogi szabályozásának alakulása a XX. Század első felében, a Curia e témában követett ítélkezési gyakorlata tükrében
Dr. Horváth Attila
 
 1.  
Kondor Bence Barnabás
Vállalatfelvásárlás
Dr. Halustyik Anna
 
 1.  
Kóti Réka
A kábítószerrel való visszaélés bűncselekményét elkövető fiatal felnőttek társadalmi reintegrációjának lehetősége Magyarországon, a nemzetközi gyakorlat tükrében
Dr. Tamási Erzsébet
Dr. Vókó György
 1.  
Láncos Petra Lea
 
Az Európai Unió demokráciai deficitje: az európai identitástudat és állampolgárság fejlesztésének jogi kérdései
Dr. Szabó Marcel
 
 1. .
Ruszthi Hunor
 
A szerzői jog fejlődéstörténete, különös tekintettel annak korlátozására
Dr. Horváth Attila
 
 1.  
Ruszthiné Juhász Dorina
 
A versenykorlátozó megállapodások megítélése az Európai Közösségben
Dr. Tóth Tihamér
 1.  
Schmeck Richárd
 
Az Európai Unió és a Közel-Keleti politika
Dr. Szabó Marcel
 
 1.  
Staviczky Péter
 
Vegyes jogrendszerek stílusjegyei
Dr. Péteri Zoltán
 1.  
Szilágyi Pál
Fúziókontroll az Európai Unióban különös tekintettel a magánjogi összefüggésekre
Dr. Tóth Tihamér
 
 1.  
Szilágyi Szilvia
 
Önszabályozás – az önkéntes megállapodások elmélete és gyakorlata a környezetvédelmi jogban
Dr. Bándi Gyula
 1.  
Udvarhelyi Zsuzsanna
A szerzői jog és a vizuális művek védelmének egyes kérdéseinek vizsgálata
Dr. Tattay Levente
 

2008.

 
 
Név
Téma
Témavezető
 1.  
Apreotesei Ioana-Alina
International Criminal Court
Dr. Kovács Péter
 1.  
Buzai László Róbert
Az Alkotmány és a honvédelmi igazgatás kapcsolata
Dr. Molnár Miklós
 1.  
Gyuris Árpád
Az EU hatása a magyar szerződési jogra
Dr. Fábián Ferenc
 1.  
Horváth Edit Írisz
A kis perértékű ügyek
Dr. Harsági Viktória
 1.  
Hős Nikolett
A munkáltatói és a munkavállalói érdekek egyensúlya a vállalkozások átruházása során
Dr. Radnay József
 1.  
Kaszás Ágnes
A bírói jog fejlődése Eu-ban összehasonlító tanulmány
Dr. Péteri Zoltán
 1.  
Lőrinc Aranka
A nemzetközi migráció egyes emberi jogi aspektusai
Dr. Kovács Péter
 1.  
Margitay-Becht Beáta
Rugalmas együttműködés az EU-ban
Dr. Király Miklós
 1.  
Pomeisl András József
A kényszer- és kötelező munka tilalma a magyar jogban
Dr. Radnay József
 

2009.

 
 
Név
Téma
Témavezető
 1.  
Boros Balázs
Soft law a nemzetközi jogban
Dr. Kovács Péter
 1.  
Christián László
Alternatív rendészet
Dr. Varga Zs. András
Dr. Kiss László
 1.  
Dán Judit
A vertikális versenykorlátozó megállapodások
Dr. Tóth Tihamér
 1.  
Kertész Gábor
A postai piac szabályozása és a teljes liberalizáció
Dr. Tóth Tihamér
 1.  
Németh Ágnes
A Velencei Bizottság
Dr. Kilényi Géza
 1.  
Sobor Dávid
Érdekellentétek a magyar és a francia társasági jogban
Dr. Miskoczi-Bodnár Péter
 
 

2010.

 
 
Név
Téma
Témavezető
 1.  
Birta Zsuzsánna
A jogharmonizáció hatékonysága a határokon átnyúló fizetésekre vonatkozólag (2560/2001 rendelet) és az egyenlő versenyfeltételek biztosítása a Bővített Belső Piacon
Dr. Halustyik Anna
 1.  
dr. Kozmáné dr. Szigeti Andrea
Család- és gyermekvédelem
Dr. Varga Zs. András
 1.  
Kálóczi Izabella
Igazságszolgáltatás rendszere a Balkán térségben
Dr. Schanda Balázs,
Dr. Gerencsér Balázs
 1.  
Kovács-Végh Luca Karolina
Természetvédelem és jog – Natura 2000 megoldásai
Dr. Bándi Gyula
 1.  
Navratyil Zoltán
Az asszisztált humán reprodukciótól a reproduktív klónozásig. - A jogi szabályozás kontúrjai
Dr. Jobbágyi Gábor
Dr. Sándor Judit
 1.  
Ott István
Információs társadalom és büntetőjog
Dr. Vókó György
 1.  
Pogácsás Anett
Differenciálás a szerzői jogban
Dr. Tattay Levente
 1.  
Prekovits András
A tulajdonhoz való jog összehasonlító alkotmányjogi elemzése
Dr. Kilényi Géza
 1.  
Rózsa Dániel
Gazdasági nyomásgyakorlás bírói gyakorlatának összehasonlító vizsgálata a kereskedelmi szerződések létrejötte során
Dr. Csehi Zoltán
 1.  
Tari Zsófia
A környezetvédelem és a versenyjog kapcsolódási területei
Dr. Bándi Gyula
 1.  
Tóth Áron László
A nemi erkölcs elleni bűncselekmény
Dr. Vókó György
 

2011.

 
 
Név
Téma
Témavezető
 1.  
Bérces Viktor
A védői szerepkör értelmezésének kérdései hazai és nemzetközi viszonylatban – különös tekintett a tárgyalási szakra
Dr. Belovics Ervin
 1.  
Burián Hunor
A kényszerítő követelmények érvényesíthetősége a bővített Belső Piacon
Dr. Szabó Marcel
 1.  
Csabai Virgínia
Európaiság és nemzeti identitás, avagy jogi alapú értékközösség és a demokrácia deficit kérdései
Dr. Szabó Marcel
 1.  
Fehér Zoltán
Az Egyesült Államok és az EU viszonya a nemzetköz joghoz
Dr. Szabó Marcel
 1.  
Fröhlich Johanna
Az alkotmány értelmezés elmélete
Dr. Scanda Balázs
Dr. Jakab András
 1.  
Gurbai Sándor
Az egyenlő bánásmód elve és a diszkrimináció tilalma a közösségi jogban, valamint a tagállamok jogi szabályozásában és joggyakorlatában
Dr. Szabó Marcel
Dr. Schanda Balázs
 1.  
Kányási Zsófia
Harmadik felek jogai az állami támogatási eljárásban
Dr. Tóth Tihamér
 1.  
Kásler András
Az Európajog nemzetközi jogi vonásai
Dr. Szabó Marcel
 1.  
Kiss Károly
A közvetítés lehetősége a hagyatéki eljárással kapcsolatban
Dr. Burián László
 1.  
Madarassy-Molnár Máté
A nemi erkölcs elleni bűncselekmények
Dr. Vókó György
 1.  
 
Pünkösty András
Magyarország nemzeti érdekei meghatározásának és érvényesítésének dilemmái az Európai Unió intézményes keretei között
Dr. Szabó Marcel
Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm
 1.  
Tahy-Kiss Karolina
A büntetőeljárásban érvényesített polgári jogi igény
Dr. Tóth Mihály
 1.  
Zétényi András
John Finnis jogelmélete
Dr. Frivaldszky János
 1. .
Szalai Andrea
Nők a börtönben
Dr. Vókó György

 

2012.

 

Név

Téma

Témavezető

 1.  

Barnóczki Péter

A hitelintézetek tevékenysége során elkövethető gazdasági bűncselekmények

Dr. Tóth Mihály

 1.  

Berkes Lilla

A multikulturalizmus dogmatikája és megvalósítási modelljei

Dr. Varga Zs. András

 1.  

Előházi Zsófia

A helyi önkormányzatok (köz)szolgáltatási modelljei

Dr. Varga Zs. András

 1.  

Jakab Hajnalka

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás

Dr. Varga Zs. András

 1.  

Jarjabka Tünde Ilona

A munkavállaló személyében rejlő okra alapított rendes felmondás

Dr. Gyulavári Tamás

 1.  

Kaliczka Alexandra

A védekezéshez való jog érvényesíthetősége az EU-ban

Dr. Burián László

Dr. Harsági Viktória

 1.  

Katona Ágnes

Az új típusú fegyverek és a nemzetközi jog

Dr. Kovács Péter

 1.  

Kreisz Brigitta

Az európai pénzügyi felügyeleti rendszer jelene és jövője

Dr. Halustyik Anna

 1.  

Lovas András

Magyar (zöld) energiajog

Dr. Bándi Gyula

 1.  

Pasqualetti Gergő

Diplomáciai és egyéb mentesség a magyar jogban

Dr. Kovács Péter

 11.

Pataky Tibor

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, különös tekintettel az európai gépjármű-felelősségbiztosítási irányelvekre

Dr. Fábián Ferenc

 1.  

Sántha György

A stratégiai tervezés, valamint a folyamatmenedzsment jogi és intézményi lehetőségei a kormányzati feladatellátásban

Dr. Tamás András

 1.  

Vadász Viktor

Bizonyítás a büntetőeljárásban

Dr. Belovics Ervin

 1.  

Varga Erzsébet

Comparative international taxation with special regard to the concept of establishment in electronic commerce

Dr. Halustyik Anna

 

2013.

 

 

 

Név

Téma

Témavezető

 1.  

dr. Bojnár Katinka

A házasság és a család alkotmányos védelme

Dr. Schanda Balázs

 1.  

dr. Debisso Kinga

Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának problémái és perspektívái

Dr. Szabó Marcel

 1.  

dr. Farkas Vajk

Autonóm közösségek Spanyolországban

Dr. Varga Zs. András

 1.  

dr. Fazakas Zoltán József

A nemzeti kisebbségek alkotmányos szabályozása Magyarországon 1848-1949

Dr. Szabó István

 1.  

dr. Lengyel Tibor

 

Az ENSZ reformjának hatásai az emberi jogokra a global governance elméleti kontexusában

 

Dr. Kovács Péter

 1.  

dr. Marschalkó Linda

 

Az 1898. évi Gyermek Jogairól szóló ENSZ egyezmény hazai alkalmazása

 

Dr. Kovács Péter

 1.  

dr. Radványi Anna

Iustum pretium

Dr. El Beheiri Nadja

 1.  

dr. Sabjanics István

A terrorellenes jogalkotás ellentmondásai

Dr. Varga Zs. András

 1.  

dr. Sólyom Borbála

A határon átnyúló általános forgalmi adózás egyes kérdései az Európai Unióban, különös tekintettel az adóelkerülés és az adócsalás elleni harc témaköreire

Dr. Halustyik Anna

 1.  

dr. Szép Árpád

Biztonság vs. menedékjog

Dr. Szabó Marcel

 1.  

dr. Veres Zoltán

Jogi és etikai megfontolások a banki ügyfelek védelme kapcsán

Dr. Halustyik Anna

 

 2014.

 

 

Név

Téma

Témavezető

 1.  

dr. Antal Szilvia

Kényszerintézkedések a büntetőeljárásban

Dr. Vókó György

 1.  

dr. Bartóki-Gönczy Balázs

Az internet szabályozásának kérdései

Dr. Koltay András

 1.  

dr. Bodonovich Klára

Az orvosi kártérítési felelősség (különös tekintettel a bírósági gyakorlatra)

Dr. Lábady Tamás – Dr. Koltay András

 1.  

dr. Delbó Márta 

Paradigmaváltás a helyi önkormányzatok törvényességi szempontú vizsgálatában

Dr. Gerenccsér Balázs

 1.  

dr. Dömötörfy Borbála

Stretching the rules of twisting the law? Competition law int he pharma sector

Dr. Tóth Tihamér

 1.  

dr. Grundtner Marcell

Szabadalom és védjegyjog

Dr. Tattay Levente

 1.  

dr. Jung Katalin

Európai együttműködés büntető ügyek terén

Dr. Szabó Marcel

 1.  

dr. Kalász Péter

A bírói tévedések okai – A móri ügy tanulságai

Dr. Békés Ádám

 1.  

dr. Kurunczi Gábor

A választójog alapjogi megközelítése

Dr. Schanda Balázs

 1.  

dr. Molnár Sarolta

A házasság intézményének perspektívái

Dr. Jobbágyi Gábor

 1.  

dr. Nagy Aranka Dóra

Korrekciós intézkedések a fúziókontroll területén

Dr. Tóth Tihamér

 1.  

dr. Németh Ildikó

A „szokásos tartózkodási hely” fogalma a nemzetközi magánjogban

Dr. Burián László – Dr. Paksy Máté

 1.  

dr. Novák Tünde

Az Európai Unió gazdaságpolitikája

Dr. Szabó Marcel

 1.  

dr. Orbán Endre

Államszervezet és szubszidaritás

Dr. Csink Lóránt

 1.  

dr. Osztrovszki Lilla

EWNSZ preventív diplomácia

Dr. Kovács Péter

 1.  

dr. Suri Noémi

Öröklési eljárás Európában és Magyarországon

Dr. Harsági Viktória

 1.  

Stefán Koren

A kisebbség nyelvhasználat lehetőségei és problémái Szlovéniában

Dr. Koltay András

 1.  

dr. Varga Ádám

Az önkormányzáshoz való jog és az önkormányzati igazgatás

Dr. Varga Zs. András

 

2015.

 

 

Név

Téma

Témavezető

 1.  

dr. Bathó Gábor

A magyar kormány szervezetének és működésének fejlődése 1948-1944

Dr. Horváth Attila

 1.  

dr. Bohn Henrietta

A közigazgatási bíráskodás

Dr. Tamás András

 1.  

dr. Bolyky Orsolya

A bűnösség-fogalom jogi és pszichológiai aspektusa

Dr. Belovics Ervin

 1.  

dr. Gazsó Balázs László

A jelzálogfedezet mellett nyújtott hitelek refinanszírozására szolgáló értékpapírok szerepe és szabályozása

Dr. Csehi Zoltán

 1.  

dr. Gulyás Dávid

Klinikai vizsgálatok joga

Dr. Gyulavári Tamás

 1.  

dr. Gyimesi Tamás Ferenc

A jogerő kérdése

Dr. Harsági Viktória

 1.  

dr. Holovács Gabriella

Fenntartható fejlődés az EU és a hazai közlekedési szabályozásban, különös tekintettel az uniós támogatással megvalósuló közlekedési projektekre

Dr. Bándi Gyula

 1.  

dr. Kevevári István

A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre

Dr. Frivaldszky János

 1.  

dr. Mészáros Ádám Zoltán

A jogellenességet kizáró okok elvi és gyakorlati kérdései, tekintettel a végszükségre

Dr. Belovics Ervin

 1.  

dr. Ráth Olivér

A pénzügyi alkotmányosság kérdései

Dr. Halász Zsolt

 1.  

dr. Strasszer Anett

A beszámítást kizáró okok

Dr. Belovics Ervin

 1.  

dr. Szigeti Krisztina

Eljárásjogi garanciák polgári jogunkban, avagy a Pp. 2 §. 13. bekezdésének érvényesülése

Dr. Harsági Viktória

 1.  

dr. Szlifka Gábor

A hozzáadott-érték adó Európában és Magyarországon

Dr. Halustyik Anna

 1.  

dr. Techet Péter

Kísérletek a pozitivizmus kritikájára és meghaladására a német jogtudományba: a decizionista államelmélettől a közigazgatási állam koncepcióján át az intézményvédelemig

Dr. Varga Csaba

 1.  

dr.  Téglásiné dr. Kovács Júlia

Az élelemhez való jog az egyén alapjogvédelmének és az állami szuverenitás aspektusából

Dr. Csink Lóránt

 1.  

Dr. Tollas Orsolya Eszter

Az európai unió fellépése a nemzetközi humanitárius jog megsértése esetén

Dr. Szabó Marcel

 

2016.

  

 

Név

Téma

Témavezető

 1.  

dr. Baranyai Gábor

A bős-nagymarosi jogvita megoldásának Európai Uniós jogi fundamentumai

Dr. Szabó Marcel

 1.  

dr. Domán Auguszta

A beszámítási képesség

Dr. Belovics Ervin – Dr. Polt Péter

 1.  

Dvornyicsenkó Natália

A modern nemzetközi jog és a mai diplomácia eszközei

Dr. Kovács Péter

 1.  

dr. Görög Dóra

Az Európai Unió kisebbségvédelmi
törekvései- a nemzeti kisebbségek törekvése az uniós érdekérvényesítésben,
különös tekintettel a határon túli magyarságra

Dr. Szabó Marcel

 1.  

dr. Hrecska Renáta

Munkajogi viszonyok a nemzetközi szervezeteknél

Dr. Kártyás Gábor

 1.  

dr. Klemencsics Andrea

Jogállamiság kontrolljának nemzetközi eszköztára

Dr. Ádány Tamás

 1.  

dr. Mikola Orsolya

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló konvenció hatása – itthon, Európában és Európán kívülre.

Dr. Kovács Péter – Dr. Könczei György

 1.  

dr. Muzsalyi Róbert

Az Európai Unió jogának hatása a nemzeti polgári eljárásjogra

Dr. Harsági Viktória – Dr. Osztovits András

 1.  

Nabil Laila

International Criminal Law in the Arab World

Dr. Ádány Tamás

 1.  

dr. Nagy Attila Mihály

Az önkormányzatok működésének törvényességi garanciái

Dr. Gerencsér Balázs

 1.  

dr. Papp Katalin

A tanú a büntetőeljárásban és a tanúvédelem

Dr. Tóth Mihály

 1.  

dr. Papp Zoltán

Nemzetközi légijog aktuális kérdései

Dr. Kovács Péter

 1.  

dr. Rónyai Nóra

A nemzetközi számítógépes bűnözés, különös tekintettel az emberi méltóság elleni cselekményekre

Dr. Ádány Tamás

 1.  

dr. Sándor Lénárd

Változó mércék a beruházások nemzetközi védelmének jogában, különös tekintettel a hazai tapasztalatokra

Dr. Kovács Péter – Dr. Kende Tamás

 1.  

dr. Szabó Ildikó

A feltételes adómegállapítás hazai és nemzetközi szabályozása

Dr. Halustyik Anna

 1.  

dr. Ujhelyi Dávid

Válságjelek és megoldásai a digitális szerződői jogban

Dr. Csehi Zoltán

 1.  

dr. Vincze Gabriella

Megújuló egységes adásvétel az Európai Unióban

Dr. Raffai Katalin

 

2017.

   

 

Név

Téma

Témavezető

 1.  

dr. Ádám Zsófia

A vegyes mulasztásos bűncselekmények megítélése a német és a magyar büntetőjogban

Dr. Ujvári Ákos

 1.  

dr. Pedryc Dorottya

A menekültjog kihívásai napjainkban

Dr. Szabó Marcel

 1.  

dr. Rottler Violetta

A magánbiztonság helyzete és jogi szabályozása nemzetközi kitekintéssel

Dr. Christián László

 1.  

dr. Salla Orsolya

Az elkövetői alakzatok, különös tekintettel a társas elkövetési formákra

Dr. Belovics Ervin

 1.  

dr. Szabó Endre Győző

A magánszféra védelméhez kötődő alapjogok (privacy) részletes bemutatása és ennek fényében a hazai szabályozás és gyakorlat kritikus elemzése, különös tekintettel a személyes adatok védelmére

Dr. Schanda Balázs

 1.  

dr. Wiedemann János

A büntetőeljárás gyorsításának lehetőségei

Dr. Belovics Ervin

 

2018.

 

 

Név

Téma

Témavezető

 1.  

dr. Bacsárdi József

Az önkormányzati rendészet külföldön, illetve perspektívái hazánkban

Dr. Christián László

 1.  

dr. Bakó Beáta

Freedom fight againtst EU-values? The dilemmas of enforcing Article 2 TEU with special regard to the case of Hungary

Dr. Schanda Balázs

 1.  

dr. Bereczki Ildikó

Gyermeki jogok és szülői felelősség nemzetközi magánjogi perspektívából

Dr. Raffai Katalin

 1.  

dr. Bozsó Zoltán

A Bécsi Vételi Egyezmény

Dr. Burián László

 1.  

dr. Bujdos Iván Ákos

A rablás bűncselekményének problematikája – történeti kezdetek, hatályos szabályozások

Dr. Molnár Gábor Miklós

 1.  

dr. Fejes Erik László

Szólásszabadság a fegyveres és rendvédelmi szervezetek működésében

Dr. Koltay András, Dr. Molnár Gábor

 1.  

dr. Horváth Botond

Verseny a bank szektorban

Dr. Szilágyi Pál

 1.  

 dr. Juhász Krisztina

Fogyasztóvédelem a kötelmi jogban

Dr. Csehi Zoltán – Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit

 1.  

dr. Márton András

A titkosszolgálati tevékenység civil kontrolljának problematikája

Dr. Christián László

 1.  

dr. Mohácsi Máté

A nemzeti bíróságok szerepe az emberi jogok védelmének európai rendszerében

Dr. Baka András

 1.  

dr. Nagycenki Tamás

A szervezett bűnözéssel kapcsolatos jogi szabályozás, illetve a bűnszervezetek elleni fellépés szervezeti keretei, lehetőségei Magyarországon

Dr. Belovics Ervin

 1.  

dr. Sándor Eszter

Az írott művek digitalizálása

Dr. Tattay Levente

 1.  

dr. Szaniszló Krisztián

A jogállamiság és a jó kormányzás a hatalommegosztás tükrében

Dr. Csink Lóránt

 1.  

dr. Tárnok Balázs

Az európai polgári kezdeményezés különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére

Dr. Láncos Petra

 1.  

dr. Tussay Ákos

Kingship theories

Dr. Könczöl Miklós – Dr. Tattay Szilárd

 1.  

dr. Wágner Tamás

Protekcionizmus és az EU

Dr. Szilágyi Pál

 

 2019.

 

Név

Téma

Témavezető

1. 

dr. Császár Zoltán

Küzdelem az adócsalás ellen - jogalkotással

Dr. Halász Zsolt

  2.      

dr. Embersics Judit

Az állati jogalanyiság és az állati jogok lehetőségének – mint az állatvédelem egyik lehetséges következő szintjének – interdiszciplináris vizsgálata, különös tekintettel a környezetjogi szempontokra, valamint az állati jogoknak a környezetjogban elfoglalt lehetséges helyére.

Dr. Bándi Gyula

  3.  

dr. Papp János Tamás

 

Az új média és a szólásszabadság

Dr. Koltay András – Dr. Schanda Balázs

 4.    

dr. Szőcs Tibor

Az öröklési viszonyok nemzetközi magán- és eljárásjogi kérdései az egységes európai szabályozás tükrében

Dr. Csehi Zoltán

 

2020.

 

Név

Téma

Témavezető

 1.  

dr. Benei Dóra

A korrupciós bűncselekmények sajátosságai

Dr. Belovics Ervin

 1.  

dr. Börzsönyi Blanka

Szellemi alkotások az üzleti tranzakciókban

Dr. Tattay Levente

 1.  

dr. Garzuly Éva

Ügyészségi nyomozás

Dr. Belovics Ervin

 1.  

dr. Gépész Tamás

A nemzetközi gazdasági bűncselekményekkel szembeni Európai Unió szintű közösségi fellépés legújabb tendenciái

Dr. Békés Ádám

 1.  

dr. Kovács Krisztián

Hitelezők helyzete a fizetésképtelenségi eljárásokban

Dr. Csehi Zoltán

 1.  

dr. Kómár András

A pénzügyi szervezetek válsághelyzetének megelőzése és kezelése, különös tekintettel a szanálásra

Dr. Halász Zsolt

 1.  

dr. Mészárosné dr. Simon Nikolett

Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények dogmatikai és jogalkalmazást érintő elhatárolási kérdéseinek

Dr. Belovics Ervin

 1.  

dr. Nagy Henriett Erzsébet

A bűnügyi együttműködés jogi keretei a nemzetközi jogban és az európai unió jogában

Dr. Tóth Mihály

 1.  

dr. Nagy Gábor Bálint

A szerződési szabadság gazdasági jellegű jogviszonyokat érintő büntetőjogi korlátainak nemzetközi háttere

Dr. Belovics Ervin

 1.  

dr. Pánczél Tímea Piroska

A cselekvőképesség korlátozhatóságának vizsgálata a jogalanyiság és a mentális állapot összefüggéseinek jogfilozófiai perspektívája

Dr. Frivaldszky János

 1.  

dr. Takó Sándor János

A filmjog alapvonalai Magyarországon, az uniós és angolszász gyakorlat tükrében

Dr. Koltay András

 1.  

dr. Vadász Vanda

Kulturális javak védelme és állami immunitás

Dr. Szabó Sarolta

 

4 éves képzésben résztvevők:

 

Név

Téma

Témavezető

 1.  

dr. Czigle János Tamás

Az Európai adatvédelem új perspektívái – az adatbázisokból történő adattovábbítás az EU és az USA között

Dr. Láncos Petra

 1.  

dr. Krajecz Laura

A személyiségi jogok megsértésének jogkövetkezményei a munkajogban, különös tekintettel a sérelemdíjra

Dr. Kártyás Gábor

 1.  

Kupiné dr. Drócsa Izabella

Rendtörvények a XX. századi Magyarországon

Dr. Horváth Attila

 1.  

dr. Liktor Zoltán

Alkotmányos berendezkedés és hatalmi modell a Magyar Királyságban a fejlett rendi dualizmus korában, különös tekintettel a Jagelló korra

Dr. Andrási Dorottya

 1.  

dr. Manhertz Tamás István

Alkotmánybírósági hatáskörök jogösszehasonlításban

Dr. Balogh-Békesi Nóra

 1.  

dr. Móritz Balázs

A másodfokú büntetőeljárás fő kérdései

Dr. Belovics Ervin

 1.  

dr. Szigeti Imola

A materiális igazság megállapítását elősegítő illetve gátló büntető eljárásjogi garanciák

Dr. Belovics Ervin

 1.  

dr. Ujvári Blanka

Hontalanság

Dr. Hajas Barnabás

   

2021. 

3 éves képzésben résztvevők:

 

Név

Téma

Témavezető

 1.  

dr. Balázs Beáta

Veszély és veszélyeztetés a büntetőjogban

Dr. Tóth Mihály – Dr. Molnár Gábor Miklós

 1.  

dr. Jezerniczky Katalin

A fuvarozó felelőssége a CMR egyezmény, az új PTK, valamint a joggyakorlat tükrében

Dr. Raffai Katalin

 

 1.  

dr. Németh-Szebeni Zsófia

A kémiai kasztráció, mint szankció lehetőségének vizsgálata a szexuális bűncselekmények körében, tekintettel különösképpen a kiskorúak ellen elkövetett cselekményekre

Dr. Belovics Ervin

 1.  

dr. Schnell Gábor

A magyar szövetkezeti jog és szövetkezeti mozgalom fejlődése Széchenyitől a rendszerváltozásig

Dr. Horváth Attila

 1.  

dr. Török Réka

A magánszféra megjelenése a joggyakorlatban, különös tekintettel az Alaptörvény VI. cikkének egyes köz- és magánjogi kapcsolódásaira

Dr. Hajas Barnabás

 

4 éves képzésben résztvevők:

 

Név

Téma

Témavezető

1.

dr. Jankó-Badó Andrea

Félautonóm társadalmi mezők a szülés körül. A szülészeti jogokkal kapcsolatos jogtudat empirikus vizsgálata

Dr. H. Szilágyi István

2.

dr. Barnóczki Dávid

A fúziókontroll kérdései az Európai Unióban és az Amerikai Egyesül Államokban

Dr. Szilágyi Pál

3.

dr. Bor Bettina

Egy szemiotikai alapú jogi stilisztikai elemzés lehetőségei

Dr. Könczöl Miklós

4.

dr. Gyulay Dániel

Rágalmazás és becsületsértés tényállásának elemzése – különös tekintettel annak elméleti és gyakorlati határvonalaira

Dr. Molnár Gábor

5.

dr. Köböl-Benda Vivien

Az egészséges környezethez való jog elméleti és gyakorlati aspektusainak vizsgálata

Dr. Bándi Gyula

6.

dr. Maléth Anett

Új perspektívák? A gondokság alatt élő nagykorú fogyatékos személyek gondnoksági státuszának változása, különös tekintettel a bírósági felülvizsgálati eljárásra és a vonatkozó hazai, valamint nemzetközi jogfejlődésre

Dr. Landi Balázs – Dr. Menyhárd Attila

7.

dr. Pöstyén Réka

A büntetésvégrehajtási intézetekben, a fogvatartottak által elkövetett bűncselekmények

Dr. Békés Ádám

2022.

4 éves képzésben résztvevők:

 

Név

Téma

Témavezető

 1.  

 

dr. Bethlendi András

 

Az otthonossághoz való jog

Dr. Gyeney Laura – Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet

 1.  

dr. Csekő-Lengyel Nóra

Az egyházak szerepe az oktatásban

Dr. Schanda Balázs

 1.  

dr. Fedor Zsuzsanna

A környezet és a természet elleni bűncselekmények köre – különös tekintettel az állatkínzás törvényi tényállására

Dr. Belovics Ervin

 1.  

dr. Csapucha Bernadett

 

A család büntetőjogi védelme

Dr. Belovics Ervin

 1.  

 

dr. Juhász Péter

 

Nemzetközi jogi kötelezettségek implementálásának jogalkotásai, államigazgatási és koordinációs mechanizmusai a fogyatékosságügyi szakpolitika terén, a visegrádi országok gyakorlatában

Dr. Szabó Marcel

 1.  

dr. Kéringer Szabolcs

Az internet magánjogi kapcsolódásai

Dr. Koltay András

 1.  

dr. Kószás Attila Gábor

 

Munkavállalói alapjogok ütközése a gazdasági alapjogok érvényesülésével

Dr. Gyulavári Tamás

 

2023.

 4 éves képzésben résztvevők:

 

Név

Téma

Témavezető

 1.  

Gyerő Dávid

Az egyén jogi helyzetének vizsgálata az európai jogrendben 2010 után, az Európai Unió újrafogalmazott jogi keretei között, elsősorban a vallásszabadság érvényesülése tekintetében

Dr. Láncos Petra – Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet

 1.  

dr. Szita Natasa

A felmondás jogi szabályozásának változásai és gazdasági okai

Dr. Kártyás Gábor