Dr. Bagi István

Dr. Sólyom László köztársasági elnök 2007. augusztus 20-án a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje A Csillaggal kitüntetést adományozta a magyar alkotmányos rend védelme érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Dr. Bagi István volt alkotmánybírónak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar oktatójának.

Prof. Dr. Békés Imre

Dr. Sólyom László köztársasági elnök 2005. augusztus 20-án a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta több mint félévszázados egyetemi oktatói munkássága, iskolateremtő tudományos tevékenysége, az Emberi Jogok Európai Bizottságának tagjaként végzett bírói működése elismeréseként Dr. Békés Imrének, az állam- és jogtudomány kandidátusának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának, professor emeritusnak.

Dr. Bérces László

Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. augusztus 20-án a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta a polgári eljárásjog területén végzett oktatói tevékenysége, elméleti és gyakorlati szaktudása, elhivatottsága elismeréseként Dr. Bérces Lászlónak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék egyetemi mestertanárának, ügyvédnek.

Bittsánszky Géza

Schmitt Pál köztársasági elnök 2010. október 23-án a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta Bittsánszky Gézának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási és akkreditációs ügyek koordinátorának.

Dr. Boleratzky Lóránd

Schmitt Pál köztársasági elnök 2010. október 23-án a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta egyházjogi, elméleti munkásságáért, példaértékű, következetes és nagyra becsült életútja elismeréseként Dr. Boleratzky Lóránd egyházjogásznak, volt egyetemi magántanárnak, nyugalmazott ügyvédnek.

Prof. Dr. Botos Katalin

Schmitt Pál köztársasági elnök 2012. március 15-én a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta a nemzetközi gazdaság, a nemzetközi pénzügyek, az államháztartás terén végzett több évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, iskolateremtő, kutatói, oktatói és vezetői munkássága, közéleti szerepvállalása, életműve elismeréseként Dr. Botos Katalin, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézetének egyetemi tanára részére.

Prof. Dr. Fodor György

Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. augusztus 20-án a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, oktatói és kutatói munkásságáért, valamint a magyar egyházi felsőoktatás fejlesztésében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Dr. Fodor György teológusnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorának, egyetemi tanárnak.

dr. Gál Gyula

A Magyar Köztársaság elnöke 2005. augusztus 20-án a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta közel ötven éven át végzett tudományos tevékenysége, különösen a világűrjogi tudomány megalapozásában, művelésében és oktatásában elért, nemzetközi eredményei elismeréséül, több évtizedes kimagasló szakmai és nemzetközi tudományos, oktatói munkája elismeréseként dr. Gál Gyulának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar egyetemi docensének.

Dr. Horváth Attila

Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. március 15-én a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztje kitüntetést adományozta Dr. Horváth Attilának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék egyetemi docensének.

Dr. Kahler Frigyes

Schmitt Pál köztársasági elnök 2010. október 23-án 1956-os Emléklapot adományozott Dr. Kahler Frigyesnek.
Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. augusztus 20-án a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta több évtizedes magas színvonalú bírói tevékenységéért és a magyar igazságszolgáltatás történetének kutatásában végzett munkájáért, az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő megtorló intézkedéseknek, az igazságszolgáltatás működésének feltárásában, az áldozatok erkölcsi jóvátételének szolgálatában végzett tevékenységéért Dr. Kahler Frigyesnek, a Veszprém Megyei Bíróság bírájának.

Prof. Dr. Schanda Balázs

Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. augusztus 20-án a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta az egyházjog és az alkotmányjog terén végzett kutatásaiért, oktatói, vezetői, valamint szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként Dr. Schanda Balázs Tibornak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar dékánjának, egyetemi docensnek.

Prof. Dr. Tamás András

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter Magyarország köztársasági elnöke megbízásából, állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést adta át a közigazgatási jog és a jogelmélet magas színvonalú kutatásáért, valamint a környezetvédelmi jog hazai meghonosításában játszott tevőleges szerepéért és gyakorlati alkalmazásáért, oktató-nevelő tevékenységéért prof. dr. Tamás Andrásnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Kar professor emeritusának.

Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva

Dr. Sólyom László köztársasági elnök 2006. október 23-án a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje A Csillaggal kitüntetést adományozta Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva volt alkotmánybírónak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar oktatójának.

Prof. Dr. Varga Csaba

Áder János köztársasági elnöktől 2013. március 15-én Széchenyi-díjat vett át Dr. Varga Csaba, jogász, jogfilozófus, az MTA doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar professor emeritusa. A tudós a jogelmélet valamennyi területét felölelő, nemzetközileg is számon tartott, több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, eredményes oktatói, közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként vehette át a Széchenyi-díjat. 

Dr. Völgyesi Miklós

Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. augusztus 20-án a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta közel fél évszázados igazságügyi szolgálata, példamutató bírói munkája, valamint 2006 őszének emberi jogi jogsértéseit vizsgáló Civil Jogász Bizottság társelnökeként végzett tevékenysége elismeréseként Dr. Völgyesi Miklósnak, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott tanácselnökének.

Zakar Ferenc Polikár

Magyarország köztársasági elnöke 2011. március 15-én, a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkereszt A Csillaggal (polgári tagozata) kitüntetést adományozza Zakar Ferenc Polikárnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézete egyetemi tanárának, a Ciszterci Rend Zirci Kongregációja főapátjának a római és az itáliai magyar közösség lelki egységének megőrzésében végzett tevékenységéért, a magyar szellemi értékek hiteles képviseletéért és széles körű terjesztéséért, egyház és közösségszervező munkásságáért, valamint nemzetközileg is elismert tudományos életművéért.

Ifj. Dr. Zlinszky János

Schmitt Pál köztársasági elnök 2010. október 23-án a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztje kitüntetést adományozta a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodájának stratégiai és tudományos főosztályvezetője az intézmény alapításában, koncepcionális felépítésében, és az iroda működtetésében végzett kiemelkedő munkájáért, valamint több évtizedes egyetemi oktatói, kutatói, környezetpolitikai elemző és tanácsadó tevékenységéért Ifj. Dr. Zlinszky Jánosnak.