A képzés célja: Számos gazdasági ágazatban nem a teljes szabad verseny körülményei közepette veszünk igénybe alapvető, sokszor közérdekű szolgáltatásokat. Az utóbbi évek versenyteremtő, deregulációs hulláma nem járt az ágazati szabályok megszűnésével. A továbbképzés célja a szabályozott, alapvetően hálózatos iparágak területén otthonosan mozgó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a piacok működésének alapvető kérdéseit, az állam gazdasági beavatkozás indokait és a szabályozások főbb közös jellemvonásait. Mindez, egyes ágazatok szabályozásának megismerése révén képesek lesznek a szabályozott piaci magatartásokkal kapcsolatos jogi problémákra adekvát gyakorlati megoldásokat képesek találni. Ennek érdekében a képzés részben a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt, részben olyan ismereteket tartalmaz, amelyek ilyen formában nem képezik részét a klasszikus jogtudományi tanrendnek. A képzés egyedülálló újdonságot kínál abban, hogy komplex elméleti és gyakorlati tudást ad a szabályozott körülmények között folyó piaci versennyel, illetve természetes monopóliumokkal kapcsolatban, mindezt szükségszerűen interdiszciplináris jelleggel. Kiemelkedő helyet foglal el a jog közgazdasági megalapozottsága és a versenypolitikai ismeretek. Nem tartjuk ugyanakkor célnak az ágazati szabályozások technológiai részleteinek megismertetését és nem kívánunk a gazdasági jog teljes körét bemutatni, hanem elsősorban a hálózatos, sokszor természetes monopólium köré épülő piacokra koncentrálunk.

A jelentkezés feltétele: jogász osztatlan szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél.

A képzés menete: A levelező tagozatos képzés időtartama 2 képzési félév, a szakdolgozat elkészítésére és a záróvizsga letételére az utolsó képzési félévben kerül sor. A posztgraduális képzés (sikeres záróvizsga és szakdolgozatvédés alapján) szabályozott iparági szakjogász szakképzettséget tanúsító szakirányú oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Önköltség összege a 2024. tavaszi félévben induló képzés esetén: 230.000 Ft / félév. Az önköltség összege a képzés során nem változik.

A képzés ideje: 2 félév. Képzési nap: péntekdélután 14-19 óráig. Tervezett indítás: 2024. február és szeptember. Figyelem! Az aktuális járványügyi helyzettől függően a képzés az őszi félévben távoktatási elemeket is tartalmazhat.

Szakfelelős: Dr. Szilágyi Pál Béla.

 

 

Tanrend:

Tárgyak

I.              félév

II.            félév  

IO és versenypolitikai ismeretek

12 K

 

Szabályozáselmélet és joggazdaságtan

12 KZ

 

Közigazgatási jog és a szabályozó hatóságok
tevékenysége

10 KZ

 

Koncessziós jog

10 K

 

A szabályozott iparágak bírói gyakorlata

10 A

 

Az EU és a magyar versenyjog alkalmazása
a szabályozott szektorokban

12 KZ

 

Energiapiacok szabályozása

 

10 K*/A

Gyógyszerellátás felügyelete

 

10 K*/A

Hírközlési szabályozás

 

10 K*/A

Kiberbiztonsági szabályozás

 

10 K*/A

Közlekedési szabályozás

 

10 K*/A

Médiajogi szabályozás

 

10 K*/A

Pénzügyi szektor szabályozása

 

10 K*/A

Víz- és hulladékszabályozás

 

10 K*/A

Szakdolgozati konzultáció

 

Gyj

Összesen:

66

60

Jelmagyarázat a tanrendhez: A: aláírás; Gyj: gyakorlati jegy; K: kollokvium; Z: záróvizsga-tárgy; *: a nyolc meghirdetett tárgyból öt szabadon választható kollokvium felvétele kötelező (de akár a többi három tárgy is felvehető aláírásos tárgyként). Az Intézet a változtatás jogát fenntartja.