(Jogász szak) 2023/2024. tanév II. félév

 

A Közigazgatási jog IV. tantárgy két – A és B – részből áll, melyeket külön órákon tanítunk. Az alábbi két tantárgyrészből a vizsga egységes, mindkét részt tudni kell. A megajánlott jegyeket az első órán meghatározott feltételekkel a két részből külön-külön lehet megszerezni, tehát lehetséges az is, hogy a végleges jegybe csak az egyik részből megszerzett megajánlott jegyet számítjuk be.
A Közigazgatási jog IV-A. tárgy keretében összehasonlító közigazgatási jogot, valamint az Európai Unió közigazgatási relációinak vizsgálatát tanítunk. A félév során érintett tárgykörök: az összehasonlító közigazgatás módszertan, az európai közigazgatási jogösszehasonlítás alapjai és példák jogösszehasonlításra; a közigazgatási alapértékek szintézise Európában, az EU jog hatása a tagállami közigazgatásra, az EU a statisztikai területi egységek nomenklatúrája, a tagállami uniós koordináció.
A Közigazgatási jog IV-B. tárgy keretében a közigazgatási perek témájával ismertetjük meg a hallgatókat. A félév során érintett tárgykörök: a közigazgatás kontroll-mechanizmusai, az 1/2017. (I. 17.) AB határozat, a közigazgatási jogvita – a generál-klauzula, a közigazgatási bíráskodás története és modelljei, a közigazgatási perekben eljáró bíróságok, alapelvek, hatáskör és illetékesség, felek és érdekeltek, a kereset és az elsőfokú eljárás, a Pp. szabályainak alkalmazása a közigazgatási perekben, a bizonyítás elmélete, bizonyítási szabályok a közigazgatási perben, a jogerő elmélete, a bíróság határozata, jogorvoslatok a közigazgatási perben, az alkotmányjogi panasz általában és a közigazgatási perben, különös közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások.

Gyakorlat csak a "B" részből van:
Nappali tagozaton a gyakorlat gerince a főelőadás tematikája. A gyakorlat teljesítését igazoló aláírás jelenléthez kötött és a félév során összesen két (2) alkalommal elfogadott a gyakorlati foglalkozásokról való hiányzás. A gyakorlatvezető rendszeres számonkérést tart, amelynek formáját és gyakoriságát ő határozza meg.

 

Közigazgatási jog IV-A.

Előadás helye, időpontja: E3 előadó (Prof. Dr. Radnay József terem), csütörtök 8.00-10.00

Tantárgyfelelős: Gerencsér Balázs Szabolcs habilitált egyetemi docens

 

Előadás-tematika

március 7.

Jogösszehasonlító módszer a közigazgatásban

 

március 14.

Kormányzati rendszerek és központi államigazgatási modellek Európában. Az agency-jelenség.

 

március 21.

Önkormányzati és területi igazgatási modellek, enklávék és tengeren túli országrészek. A metropolisz-jelenség.

 

április 4.

Közigazgatási eljárásjogi alapkérdések Európában. A bírósági felülvizsgálat modelljei.

 

április 11.

A nemzetközi közjog hatása közigazgatásra.

 

április 18.

Tagállami közigazgatás az Uniós döntéshozatalban: kormányzati koordináció – I.

 

április 25.

Tagállami közigazgatás az Uniós döntéshozatalban: kormányzati koordináció – II.

 

május 2.

Közös európai közigazgatási értékek, azaz létezik-e európai közigazgatási jog?

 

május 9.

EU jog hatása a közigazgatási anyagi, szervezeti és eljárási jogra. A ReNEUAL-projekt.

 

május 16.

Az EU területi statisztikai jegyzéke (a NUTS rendszer)

 

május 23.

Konzultációs óra.

 

A kötelező tananyag:

Gerencsér Balázs Szabolcs (szerk): Összehasonlító és Európai Uniós közigazgatási jog (a nemzeti közigazgatás külső meghatározottsága) Pázmány Press, 2024. megjelenés alatt!

Ajánlott irodalom:

K Zweigert and H Kötz, AN INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW Oxford: Clarendon Press, 1998. 3rd edn. Trans by Tony Weir. 2-62. www.pierre-legrand.com/zweigert-and-kotz.pdf

Mathias Siems: Comparative Law. Cambridge University Press, 2014.

Lőrincz Lajos: Összehasonlítás a közigazgatásban. In: Lőrincz (szerk). Közigazgatás az Európai Unió tagállamaiban. Összehasonlító közigazgatás. Bp. 2006. Unió kiadó, 7-19.

Temesi István: A regionalizmus. In: Lőrincz (szerk). Közigazgatás az Európai Unió tagállamaiban. Összehasonlító közigazgatás. Bp. 2006. Unió kiadó. 245-465.

Patyi András: Az eljárásjogi szabályozás és kodifikáció európai áttekintése (összehasonlító közigazgatási eljárásjog) in. Patyi (szerk.): Közigazgatási jog II., Bp-Pécs: Dialóg-Campus, 2006. 16. Fejezet

 

Közigazgatási jog IV-B.

Előadás helye, időpontja: E3 előadó (Prof. Dr. Radnay József terem), csütörtök 15.00-17.00

Tantárgyfelelős: Varga Zs. András tanszékvezető egyetemi tanár

Tantárgyjegyző: Varga Zs. András tszv. egyetemi tanár, Horváth E. Írisz egyetemi docens

 

Előadás-tematika

március 7.

A közigazgatás kontroll-mechanizmusai

 

március 14.

Az 1/2017. (I. 17.) AB határozat. A közigazgatási jogvita – a generál-klauzula.

 

március 21.

A közigazgatási bíráskodás története és modelljei

 

április 4.

A közigazgatási bíróságok. Alapelvek. Hatáskör és illetékesség. Felek és érdekeltek

 

április 11.

A kereset és az elsőfokú eljárás.

 

április 18.

A Pp. szabályainak alkalmazása.

 

április 25.

A bizonyítás elmélete. Bizonyítási szabályok a közigazgatási perben

 

május 2.

A bíróság határozata.

 

május 9.

A jogerő elmélete

 

május 16.

Jogorvoslatok a közigazgatási perben. Az alkotmányjogi panasz általában és a közigazgatási perben.

 

május 23.

Különös közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások

 

A kötelező tananyag:

1.) A változó jogszabályi környezet miatt az előadások anyaga kötelező tananyag.

2.) Patyi András (szerk.): A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai V., VII-IX. köteteinek (Budapest, Dialóg-Campus, 2018-2019., letölthető itt az online tankönyvárban), kijelölt részei:

 1. Patyi András – Varga Zs. András: A közigazgatási eljárásjog alapjai és alapelvei (11-53, 163-170, 225-231 o.)

            VII. Varga Zs. András: A közigazgatás kontrolleszközei (49-71, 73-93, 105-123, 267-279 o.)

            VIII. Patyi András: A közigazgatási bíráskodás elmélete és története (csak elolvasandó)

 1. Wopera Zsuzsa – Lapsánszky András – Horváth E. Írisz: Közigazgatási perjog

3.) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.)

 

Budapest, 2024. február hó. 

Varga Zs. András tanszékvezető egyetemi tanár

Horváth E. Írisz egyetemi docens

Gerencsér Balázs habilitált egyetemi docens

 

Tételsor:

A rész
 1. Közigazgatás - szuverenitás - nemzetközi hatások
  2. Összehasonlító jogi alapfogalmak (jogrendszer, jogcsalád, jogi kultúra, comparatum, tertium comparationis)
  3. A jogösszehasonlítás céljai, felhasználási területei. Transzplantálás vs. Transzpozíció.
  4. A funkcionális jogösszehasonlítás és kritikája
  5. Alternatív jogösszehasonlító módszerek (Gazdaság és jog, statisztikai összehasonlítás)
  6. A nyolc lépéses jogösszehasonlítási módszer: (1-2) vizsgálat előkészítése
  7. A nyolc lépéses jogösszehasonlítási módszer: (3-4) forrásgyűjtés, fordítási kérdések
  8. A nyolc lépéses jogösszehasonlítási módszer: (5-6) adatgyűjtés-rendszerezés. A vignette-kutatás.
  9. A nyolc lépéses jogösszehasonlítási módszer: (7-8) Elemzés és Ellenőrzés
  10. Jogösszehasonlító munka szerkezete (lineáris és többrétegű jogösszehasonlítások)
  11. Hasonlítsa össze a kormányzati rendszereket a vizsgált országokban!
  12. Milyen területi sajátos és atipikus egységeket ismer Európában (metropoliszok, tengeren túli területek, enklávék, stb)?
  13. Mutassa be az ENSZ hatását a közigazgatási jogra!
  14. Mutassa be az Európa Tanács hatását a közigazgatási jogra!
  15. Az uniós koordináció fogalma és alapelvei
  16. Az uniós koordináció modelljei
  17. Miniszterek uniós feladatai általában a Statútumrendelet alapján.
  18. A koordinátor-miniszter feladatai.
  19. A jogharmonizáció koodinációja (a jogalkotásban és a kormány ügyrendjében)
  20. Az uniós koordinációban részt vevő szervek. A szakértői csoport.
  21. Az Uniós Ügyek Koordinációja: Az EKTB.
  22. Az alapmandátum és a tárgyalási álláspont (TÁP) tartalma.
  23. Az Országgyűlés szerepe az uniós koordinációban: az egyeztetési eljárás; a tájékoztatás; és az Országgyűlés saját uniós döntéshozatali hatáskörei.
  24. Mi az Európai Közigazgatás és közigazgatási jog?
  25. Milyen kapcsolatban van az EU jog a közigazgatási anyagi joggal?
  26. Milyen kapcsolatban van az EU jog a közigazgatási szervezeti joggal?
  27. Mi jellemzi az EU közigazgatási eljárásjogát? Mik a ReNEUAL Modellszabályok?
  28. Mi a NUTS rendszer? Hogyan alakult ki? Mi a célja? Milyen uniós és tagállami szervek vesznek részt benne?
  29. Mi a „közigazgatási egység" és a „nem-közigazgatási egység" fogalma a NUTS rendeletben? Mit jelent a „gazdasági terület" a NUTS-ban?
  30. Hogyan felel meg a NUTS rendszernek a magyar közigazgatás?
  31. Rendszerezze a közigazgatást érintő nemzetközi és uniós, közigazgatást érintő hatásokat!

B rész
 1. A közigazgatás politikai kontroll-mechanizmusai
  2. A közigazgatás jogalkalmazói kontroll-mechanizmusai
  3. A közigazgatás alternatív kontroll-mechanizmusai
  4. A közigazgatási jogvita, generálklauzula
  5. A közigazgatási bíráskodás története és modelljei
  6. A közigazgatási bíróságok (szervezeti értelemben).
  7. A közigazgatási bíróságok hatásköri szabályai
  8. A közigazgatási bíróságok illetékességi szabályai
  9. Az alperes a közigazgatási perben
  10. A felperes a közigazgatási perben
  11. Az érdekelt a közigazgatási perben és a perbelépés
  12. A kereset és a kereseti kérelem. A védirat.
  13. A kereset (benyújtása, továbbítása)
  14. Intézkedések a keresetlevél alapján (hiánypótlás, áttétel, visszautasítás)
  15. Az azonnali jogvédelem
  16. A per előkészítése
  17. Társasbíráskodás szabályai közigazgatási perben
  18. A bizonyítás a közigazgatási perben
  19. A bíróság határozatai (megváltoztatás, megsemmisítés).
  20. A jogerő
  21. Perorvoslatok a közigazgatási perben: fellebbezés, felülvizsgálat.
  22. Perorvoslatok a közigazgatási perben: jogegységi panasz, alkotmányjogi panasz.
  23. Tárgyalás, tárgyaláson kívüli elbírálás.
  24. Különös közigazgatási perek: az egyszerűsített per, mulasztási per
  25. A kizárás szabályai a közigazgatási perben
  26. Normakontroll a közigazgatási perjogban
  27. Eljárási alapelvek a közigazgatási perben. A Polgári perrendtartás alkalmazása.