A tárgyat oktató szervezeti egység: Közigazgatási Jogi Tanszék
A tantárgy oktatója: Dr. Gerencsér Balázs Szabolcs
kredit: 4
félév: 7.
óratípus: előadás + gyakorlat
óraszám: N:2+2; L:15+2
előhallgatás: Közigazgatási jog. II.
számonkérés: kollokvium

A tantárgy tartalma:
A tantárgy a közigazgatás által elérni kívánt közcélokat és közfeladatokat meghatározó tételes anyagi közigazgatási jog legfontosabb területeit mutatja be. A tárgy két fő részből áll: egyrészt a közigazgatási  anyagi jogból (szakigazgatások joga), amelyhez a jogászi megközelítésben széleskörben alkalmazható módszert nyújt, továbbá része a szankciótan, azaz a közigazgatásban alkalmazott szankciók elmélete. 

Tananyag:

Gyakorlat: 
Nappali tagozaton a gyakorlat gerince a főelőadás tematikája, azaz a közigazgatási anyagi jog és a szankciótan. A gyakorlat teljesítését igazoló aláírás jelenléthez kötött és a félév során összesen két (2) alkalommal elfogadott a gyakorlati foglalkozásokról való hiányzás. A gyakorlatvezető rendszeres számonkérést tart, amelynek formáját és gyakoriságát ő határozza meg. A hallgatóknak a félév során tanúsított egyéni teljesítménye a félév végi kollokviumba beleszámít. A félév végi aláírás feltétele két, anyagi jogból és szankciótanból írt zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése. 

Tansegédlet

Tételsor

2023/2024

(A tételsor a félév tematikáját is fedi egyben.)

A. Anyagi jog helye a közigazgatási jogban és az anyagi jog norma.
B. A szakigazgatási ágazatok rendszerezése.
C. A közigazgatási jogi szankció fogalma és funkciói.
D. A közigazgatási felelősség fajtái.
E. A közigazgatási jogi szankció fajtái.
F. A közigazgatási szankció kiszabásának feltételei.
G. A szankció, mint norma-elem.
H. A bírság.
I. Egyéb, tevékenység végzésére vagy attól való tartózkodásra vonatkozó szankciók.
J. A szabálysértés fogalma.
K. A szabálysértési büntetések és intézkedések
L. szabálysértési eljárásfajták
M. A szabálysértési helyszíni bírság
N. A szabálysértési anyagi jogi norma szerkezete

1. Energetika (villamos és gázenergia)
A) Alkotmányos alapok, alapelvek, alapfogalmak
B) alanyok
C) hatáskörök
D) Különleges eljárási szabályok
E) Kontrollt biztosító intézmények

2. Építési igazgatás: településrendezés
A) Alkotmányos alapok, alapelvek, alapfogalmak
B) alanyok
C) hatáskörök
D) Különleges eljárási szabályok
E) Kontrollt biztosító intézmények

3. Építési igazgatás: építésrendészet, építéshatósági tevékenység
A) Alkotmányos alapok, alapelvek, alapfogalmak
B) alanyok
C) hatáskörök
D) Különleges eljárási szabályok
E) Kontrollt biztosító intézmények

4. Az építési jog sajátos intézményei, tulajdonkorlátozások.

5. Vízgazdálkodás
A) Alkotmányos alapok, alapelvek, alapfogalmak
B) alanyok
C) hatáskörök
D) Különleges eljárási szabályok
E) Kontrollt biztosító intézmények

6. Viziközmű-szolgáltatás
A) Alkotmányos alapok, alapelvek, alapfogalmak
B) alanyok
C) hatáskörök
D) Különleges eljárási szabályok
E) Kontrollt biztosító intézmények

7. Rendészeti tevékenység, valamint a rendőrség alkotmányos helyzete és szervezete.

8. A rendőrség feladatai. Együttműködés az önkormányzatokkal.

9. Rendőri intézkedések, kényszerítő eszközök. Jogorvoslat.

10. Idegenrendészet.
A) Alkotmányos alapok, alapelvek, alapfogalmak
B) alanyok
C) hatáskörök
D) Különleges eljárási szabályok
E) Kontrollt biztosító intézmények

11. A menekültügyi igazgatás
A) Alkotmányos alapok, alapelvek, alapfogalmak
B) alanyok
C) hatáskörök
D) Különleges eljárási szabályok
E) Kontrollt biztosító intézmények

12. Oktatás-igazgatás: köznevelés
A) Alkotmányos alapok, alapelvek, alapfogalmak
B) alanyok
C) hatáskörök
D) Különleges eljárási szabályok
E) Kontrollt biztosító intézmények

13. Oktatás-igazgatás: felsőoktatás
A) Alkotmányos alapok, alapelvek, alapfogalmak
B) alanyok
C) hatáskörök
D) Különleges eljárási szabályok
E) Kontrollt biztosító intézmények

14. Állami nyilvántartások: fogalommeghatározások, adatvédelmi jellemzők

15. Állami nyilvántartások: Csoportosítás. A közhitelesség fogalma és problematikája.

16. Igazgatási nyilvántartások funkciója és jellemzői.

17. Adatpolitika jelentése, felhasználási területei, kihívásai. (Adatgazdálkodás, adatvagyon, közadatok - fogalmak)

18. Statisztikai adatgyűjtés célja, funkciója, eszközei.

19. A Statisztikai Szolgálat. A KSH.

20. A hazai e-közigazgatás szolgáltatási struktúrája és pillérei (SZEÜSZ, KEÜSZ)